ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 30.01.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тридесети  януари                                   две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2337  по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Д.К. - редовно и своевременно призован,  се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОДЗ „АЛЕН МАК“ ГР.ЦАРЕВО –редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв.Н., редовно упълономощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.- Да се даде ход на делото

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Л.Д.К., ЕГН **********,*** против Решение № 005/14.11.2016г. на Директора на ОДЗ „Ален мак“ гр.Царево, с което е отказан достъп до поискана обществена информация със заявление вх.№ 94-01-431/11.10.2016г., подадено от Л.Д.К..

Иска се отмяна на административния акт и да бъде задължен административния орган да предостави достъп до исканата информация.

Съдът посочва, че в тежест на адманистративния орган е да докаже наличието на фактическите и правните основания за издаване на оспорения  акт, а задължение на оспорващия е да докаже наличието на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.-Поддържам жалбата срещу отказа за предоставяне на обществена информация.Твърдя, че исканата от мен обществена информация не ми е предоставена  с  предходно решение №002/13.06.2016 г.  и моля да отмените решение №005/ 14.11.2016 г. както  и да задължите органа да предостави достъп до исканата обществена информация. Нямам възражение по доклада или забележки  по него. Няма да представям нови доказателства и нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Н.- Оспорвам жалбата против решението на директора на  ОДЗ „Ален  Мак“ гр.Царево. Директорът   е предоставил цялата преписка по заповеди №322 и №323. Моля да приемете  като доказателство същата преписка, която е представена от жалбоподателя и която е единствена  по издадените актове. Решението на директора е законосъобразно и  постановено  съгласно чл.37, ал.1, т.3 от ЗДОИ. Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К. - Ако са  същите, да се приемат.

Съдът,  с оглед изявленията на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените доказателства, заверени копия на преписката  на  директора на Детска градина „Ален мак“ град Царево.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К. - Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Н.- Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К. - Моля да уважите жалбата ми  и да постановите решение, с което да  разпоредите предоставянето на исканата от мен обществена информация от страна на ОДЗ „Ален мак“ гр.Царево.

АДВОКАТ Н. - Моля от името на представлявания от мен директор на Детска градина „Ален мак“ гр.Царево да отхвърлите  жалбата и да постановите решение, с което да потвърдите решението като законосъобразно и постановено  изцяло  в  съответствие с разпоредбите  на ЗДОИ. Видно от представените  от жалбоподателя доказателства и тези представени в днешното съдебно заседание информацията  е  идентична и той я е получил в предходните шест месеца.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: