ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На пети ноември                                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

административно дело номер 2337 по описа за 2012 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.Х., редовно призован, не се явява. За него – адв. В., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Зам.-началник на ДНСК гр. София, редовно призован, представлява се от юрисконсулт А., с представено от днес пълномощно.

         В съдебна зала присъства вещото лице В.И.М..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 28.10.2013 г. т.е., в 7-дневния срок по чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

         В.И.М. – 73 години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

         Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Искам да направя поправка на една допусната от мен текстова грешка на стр. 3, в отговора на въпрос № 1 на първия ред да се зачертае думата „преди”. Други корекции към заключението нямам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: Нямам въпроси към вещото лице. Само едно уточнение искам да внесем. Казвате, че сте се запознали с доказателствата и конструктивния проект на сградата по съществуващия план от 1971 г. Вашите констатации са базирани въз основа на този проект и оглед на място? Правилно ли съм разбрала?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това са материалите въз основа на които съм дала заключението.

         АДВ. В.: С оглед заявеното от вещото лице представям и моля да приемете заверен екземпляр от конструктивния проект на сградата, като ще моля вещото лице след запознаване с представения екземпляр да заяви дали върху този проект е работило при изготвяне на заключението.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като в Община Несебър не се намери съхранен конструктивен проект на сградата при посещението ми на сградата попитах жалбоподателите и те ми предоставиха съхранен техен проект от времето когато е строена сградата.

            Това, което адв.  В. представи в днешно съдебно заседание е част от проекта, с който аз се запознах и с който аз съм работила, като представената част касае конструкцията над втори етаж на съществуващата сграда върху която е изграден таванския етаж.

            АДВ. В.: Нямам други въпроси.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Отговорът на въпрос № 3, който сте дали в заключението на база на ваше предположение ли е само изграден или сте ползвали други данни и материали?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато съм отговорила на въпрос № 3 съм имала предвид професионалните си знания по стоманобетонни конструкции. Направила съм известни конструктивни изчисления на схемата на сградата и съм стигнала до тези заключения.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: В заключението сте записали, че дебелината на плочата на втория етаж е 8 см. Не е или такава, защото именно в сградата не е предвидено над тази плоча да има изградена надстройка?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В моята проектантска практика започнала от 1964 г. плочите в конструкциите между етажите се правеха с дебелина 8 см по нормативни документи. Впоследствие, може би в края на 60-те години се мина на 10 см плочи. А сега се правят 12 и повече до 20 см плочи. Така реализираната плоча от 8 см е изградена по начин да може да понесе реализираната върху нея надстройка.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Защо считате, че разрушаването на незаконната надстройка би довело до накърняване на целостта на сградата и плочата – разграничава се от сградата близнак?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този отговор съм дала, като съм имала предвид факта, че старата сграда е строена едновременно – двете части и плочата, която е над новоизградения от 1996 г. тавански етаж е изградена едновременно. Тя е цяла конструкция. При нарушаването на половината или ако се събори половината ще възникват допълнителни поражения върху останалата половина, което ще доведе до деформация и пукнатини. Те са свързани с армировка.

         Новата плоча, която е изградена 25 години по-късно тя е с дебелина 10 см. Тази дебелина представлява товар. При това разрушаване на най-горната плоча, товарът ще се стовари на плочата над втория етаж. Той е съществен товар. При това натоварване, защото при разрушаване има динамично разрушаване било от ръчно, защото ще се руши не само плочата, а и зида. По моите изчисления този товар е на ръба, който може да понесе таванската плоча на втория етаж и твърде е възможно ако се прави проектиране да се прецизира, но това са моите сметки, които съм правила. В момента тези зидове са изградени върху плочата, но техния товар се придава на носещи стени и няколкото колони, които съществуват в сградата по стария проект.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам заключението в частта, в която се твърди, че разрушаването на източния близнак ще доведе до нарушаване на конструкцията на сградата, тъй като същото е базирано на предположение. Не възразявам да бъде прието заключението.

 

         Съдът с оглед становището на страните и предвид представеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице В.М., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. В.: Няма да сочим други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да приемете заповед № РД-14-2/28.03.2013 г., касаеща близнака. Представям същата, тъй като в заключението на вещото лице е цитирано, че при евентуално премахване на строежа по настоящото производство би довело до пукнатини в близнака. Видно от самата заповед същата касае незаконно изградената постройка, която е предмет на премахване, което административният орган е разделил в две административни производства. Касае премахване на цитираната от вещото лице сграда-близнак. Въпросната заповед не е влязла в сила, като е в процес на обявяване.

Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. В.: Считам, че на този етап тази заповед е неотносима към спора. Тази заповед нито е влязла в сила, нито е била постановена към момента към който е бил постановен административният акт, който ние обжалваме, тъй като обстоятелствата и фактите, които Вие ще преценявате следва да се релевантни към момента на постановяване на оспорвания в настоящото производство административен акт.

 

         Съдът като взе предвид липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания и по повод представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представения от адв. В. заверен екземпляр на част от конструктивния проект на сградата като писмено доказателство по делото.

         ПРИЕМА представената от процесуалния представител на ответника заповед № РД-14-2/28.03.2013 г. като писмено доказателство по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава думата по същество:

         АДВ. В.: Ще моля да уважите жалбата на доверителя ми по повод формулираните основания в жалбата и допълнително уточняващата молба. Считаме, че атакуваният административен акт следва да бъде отменен като неправилен и незаконосъобразен. Моля на доверителя ми да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски. Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите като неоснователна и недоказана жалбата и да потвърдите като законосъобразна заповедта на зам. началника на ДНСК. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на страните за изготвяне и представяне по делото на подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: