ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 25.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На двадесет и пети юни                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

административно дело номер 2337 по описа за 2012 година

На именното повикване в 16.10 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.Х., редовно призован, не се явява. За него – адв. В., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Зам.-началник на ДНСК гр. София, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

         В съдебна зала присъства вещото лице В.А.-Д..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е депозирано на 17.06.2013 г. т.е., в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. В.: Искам да направя изявление от името на моя доверител. По искане на моя доверител правя отвод на вещото лице по следните съображения, с които аз не съм запозната с тях, тъй като не съм била процесуален представител на жалбоподателя. Налице са основания за искания отвод на вещото лице, тъй като същото е дало заключение по административно дело № 1718 по описа за 2011 г. по повод процесната надстройка, където е обжалван отново от доверителя ми отказ за узаконяване и същото вещо лице е извършило експертизата по това дело. Представям като доказателство въпросната експертиза. Моя доверител счита, че е формирано пристрастие вече от настоящото вещо лице и желае този отвод.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не съм била запозната с това дело, тъй като не съм представлявала дирекцията, но предоставям на съда.

 

         Съдът с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за отвод на вещото лице обосновано в нормата на чл. 22 ал. 1, т. 5 от ГПК субсидиарно приложим с чл. 144 от АПК, намира следното:

         В нормата на чл. 22 от ГПК са регламентирани основанията за отвод, като съгласно ал. 1, т. 5 от същия текст основание за отвод е налице по отношение на лице, което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или е било свидетел или вещо лице по делото. С оглед заявените от процесуалния представител на жалбоподателя факти и обстоятелства, както и представеното писмено доказателство, а именно заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза по административно дело № 1718 по описа за 2011 г. на Административен съд – Бургас съдът намира, че вещото лице е изготвило заключение по административното дело, което е било с предмет различен от настоящия. По цитираното административно дело № 1718 по описа за 2011 г. предметът на оспорване е било жалба от същия жалбоподател против заповед на началника на РДНСК – югоизточен район, с която е била отхвърлена жалба на същото лице против мотивиран отказ за узаконяване, издаден от Главен архитект на Община Несебър. От горното се установява, че вещото лице не е участвало при решаване на настоящото производство в друга инстанция или е било вещо лице или свидетел по настоящото производство. Във връзка с разликата в предметите на двете административни дела съдът намира, че не са налице основанията регламентирани в цитирания чл. 22, ал. 1, т. 5 от ГПК, поради което не е налице основание за отвод на вещото лице В.А.-Д..

         Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ искането за отвод на вещото лице.

 

         АДВ. В.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличността както следва:

         В.В.А.-Д. – българка, българска гражданка, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: Написали сте в обяснителната част, че сградата е изпълнена с частично използваемо подпокривно пространство през 1995 г. В отговора на въпрос № 1 сте отговорила, че горното не е по проекта. По този начин, по който в момента сте видели тази надстройка тя съответства ли на изпълненото през 1995 г.?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр. 22 и стр. 23 от делото цитираното частично използваемо подпокривно пространство е по разрез изработен по възлагане на жалбоподателя, където е отразена съществуваща новопроектирана покривна равнина над конкретизирано с частично използваемо подпокривно пространство. Този разрез е бил предмет на искане и съгласувателно действие за надстрояване. Изпълненото на място се различава от този разрез, както съответно този разрез се различава от първоначално одобрената проектна документация. През 1995 г. когато се представя искането за увеличаване на подпокривното пространство сравнено с първоначалната документация на стр. 3/3 на Приложение 2, сградата в първоначалния си вид не е имала използваемо подпокривно пространство. В момента на извършване оглед на място и от Приложение № 1 към експертизата се вижда, че сградата се състои от два надземни и тъй наречения по смисъла на ЗУТ тавански етаж.

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: Изследвахте ли възможността така изпълнената надстройка дали в конструктивно отношение има самостоятелна обособеност?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвала този въпрос. За да може коректно да се отговори на такъв въпрос трябва да има документация и становище на инженер-конструктор по темата за конструкцията на сградата.

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: В отговора на въпрос № 5 може ли да кажете по отношение на височината със съседните сгради?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във височинно отношение сградата не противоречи на съществуващото силуетно положение на сградите по ул. „Крайбрежна” дори по отношение на съседната от изток сграда, процесната е по-ниска.

 

         АДВ. В.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         С оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., платими от внесения депозит.

        

         АДВ. В.: Моля да бъде назначена допълнителна експертиза по делото, която да бъде извършена от инженер-конструктор с оглед изявлението на вещото лице в днешно съдебно заседание, че не е изследвало възможността в конструктивно отношение за самостоятелна обособеност на процесната надстройка със следните задачи:

1. Надстройката в конструктивно отношение има ли самостоятелна обособеност и представлява ли самостоятелно обособен обект с оглед на нейното изграждане и разположение върху източния близнак на сградата?                     

2.Свързана ли е по някакъв начин с надстройката на западния близнак?

         3. Евентуалното събаряне на тази част от надстройката в източния близнак би ли нарушило цялостната конструкция на сградата с оглед конкретния начин на изграждане на сградата и ситуирането на надстройката върху сградата?

        

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам по допускането на допълнителна задача.

 

         Съдът с оглед така формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане и предвид становището на процесуалния представител на ответника намира, че искането за допускане на нова съдебно-техническа експертиза е допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която – строителен инженер-конструктор след като се запознае с материалите по делото и извърши оглед на място да отговори на въпросите формулирани от адв. В. в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата експертиза в размер на 500 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да се представи платежен документ, удостоверяващ плащането.

         Вещото лице следва да бъде определено и уведомено след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.11.2013 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: