О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер    2582                  от 26.10.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 2336 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по частна касационна жалба на „СИС Индустрийс“ ООД, ЕИК 040275584, представлявано от Р.М.Стайкова – управител, със съдебен адрес гр. Карнобат, ул. „Екзарх Антим І“ № 39, вх. А, ет. 2, ап. 4, против Определение за прекратяване на производството по НАХД № 100/2018 по описа на Районен съд – Карнобат. С атакуваното постановление е оставена без разглеждане поради просрочие жалбата на дружеството срещу Наказателно постановление № 2370/16.02.2018 г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което на основание чл. 121, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл. 64, ал. 4 от ЗАДС; на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението и на основание чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 121, ал. 1 от ЗАДС дружеството е лишено от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец. Иска се от съда да отмени оспорения съдебен акт като незаконосъобразен.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в посочения от закона срок и е допустима за разглеждане, но по същество същата е неоснователна.

Частната жалба е адресирана първоначално до Окръжен съд – Бургас. Ответникът – Митница Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт К.Ташкова е представил писмено възражение, в което изрично се проследява движението на жалбата, като се ангажират писмени доказателства в тази насока. С Разпореждане №241/14.08.2018 г. на съдията- докладчик по в.ч.н.д. № 718/2018 г. същата е препратена по компетентност на Административен съд – Бургас.

С разпореждане №3986/21.08.2018 г.на съдията – докладчик по настоящото дело са дадени указания на частния жалбоподател в 7-дневен срок от получаване на съобщението да ангажира доказателства в подкрепа на твърдението си, че жалбата срещу Наказателно постановление № 2370/16.02.2018 г., издадено от Началника на Митница Бургас, е подадена на 26.02.2018 г. Жалбоподателят е изрично предупреден, че при неизпълнение на указанието в посочения срок, делото ще бъде решено съобразно представените доказателства.

По делото е постъпило допълнение към частната жалба вх. № 9523/23.08.2018 г.,  от адв. К. Трифонов, АК Сливен, което е придружено от следните писмени доказателства:

-         Квитанция № 2/26.02.2018 г. – BG84730002360 до Софийски районен съд, представена в три идентични екземпляра на л. 4, л. 5 и л. 6 от делото.

-         Известие за доставяне ИД PS 8473 00023G O до Софийски районен съд, получено, но с нечетлива дата и с отбелязване в полето на изпращача „НП № 2370/2017“, представено в два идентични екземпляра на л. 7 и л. 8 от делото.

-         Пълномощно от „СИС Индустрийс“ ООД в полза на адв. К. Трифонов рег. № 3793/06.07.2015 г. на нотариус рег. № 323,  представено в два идентични екземпляра на л. 9 и л. 10 от делото.

Видно от така представените писмени документи, частният жалбоподател не е ангажирал доказателства за изпращане на жалбата срещу Наказателно постановление № 2370/16.02.2018 г. на твърдяната от него дата – 26.02.2018 г., нито до Митница Бургас, нито до Районен съд – Карнобат директно.

В този смисъл правилно първата съдебна инстанция е прекратила производството по НАХД № 100/2018 г. като недопустимо поради просрочие на жалбата, с която е инициирано.

При така изложените обстоятелства, настоящата съдебна инстанция намира, че постановеното първоинстанционно определение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да бъде оставено в сила, а частната жалба като неоснователна и недоказана – да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 215, т. 3 от АПК във връзка  с чл. 2363, от АПК, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 151/06.06.2018 г., постановено  по НАХД № 100/ 2018 г. на Районен съд – Карнобат.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.