ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 31.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2336 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Булгарплод“ ЕООД  - гр. Бургас, редовно призован, се представлява от адв. Н.К. с пълномощно от предходно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Дирекция „Инспекция по труда“ - гр.Бургас, редовно призован се представлява от  юрисконсулт Н. с представено пълномощно.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

Делото е образувано по жалба на „Булгарплод“ ЕООД  - гр. Бургас против предписания по т.1, дадени с Протокол №1542/14.08.2017г. за извършена проверка на дирекция „Инспекция по труда“, с който са констатирани 7 /седем/ броя нарушения и съответно на основание чл.404, ал.1, т.1 от КТ са наложени принудителни административни мерки, а именно 7 /седем/ предписания, които следва да бъдат изпълнени в различни срокове.

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Представям доказателства - болничните листи на управителя на дружеството, които са доказателство, че е бил болен, по повод негови обяснения във връзка с извършената проверка. Представям и акт за установяване на административно нарушение - 2 бр.

Имам доказателствено искане за допускане на графологична експертиза за подпис, положен в представената заповед № 1/28.04.2017 г., с която се определя сумирано изчисляване на работното време. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата. Имаме доказателствени искания. Молим да допуснете до разпит инспектор Г. С. – водещ инспектор при извършената проверка и която ще даде точни разяснения как е установила нарушението по т.1 от обжалвания протокол и по какъв начин е счела, на база на какво е счела, че е налице изискване работодателят да изготвя поименни графици на работниците. Моля да се призове и лицето, което се явило по време на проверката - В.Т.Т.. В тази връзка представям пълномощното, представено от лицето.

Представям втората призовка, връчена на това лице, и правилника за Вътрешния трудов ред, за която е установена възможността за организация на сумарно работно време. В.Т.Т. е упълномощено лице. Представила е заповедта за сумирано работно време, която жалбоподателят твърди, че не е издал. В тази връзка искаме да установим от къде тя се е снабдила с тази заповед. Нямаме неин адрес. В пълномощното има може би адрес на счетоводната къща.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Можете ли да ми кажете кой от служителите на „Инспекция по труда“ - гр. Бургас е получил заповед № 1/28.04.2017 г.?

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Представена е от проверката от екипа, от водещата Г. С..

По направнеите искания от страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 11.

ПРИЕМА доказателствата, представени от адв. К. в днешното съдебно заседание – 2 броя болнични листове, молба от адв. К. от 17.08.2017 г., обяснения от А.А.от 14.08.2017 г., както и 2 акта за установяване на административно нарушение от 14.08.2017 г.

ПРИЕМА призовка от 11.08.2017 г. до А.А., издадена от дирекция „Инспекция по труда“ - гр. Бургас, правилник за вътрешния трудов ред на „Булгарплод” ЕООД, представен от юрисконсулт Н. и пълномощно от управителя на „Булгарплод” ЕООД на дружеството „К.” ООД с управител В.Т.Т..

ПРИЗОВАВА като свидетел инспектор Г.Г. С. -К. - служител на дирекция „Инспекция по труда“ - гр. Бургас.

ПРИЗОВАВА В.Т.Т. с ЕГН ********** като управител на „К.“ ООД, с адрес: Бургас, ***.

ДОПУСКА съдебна експертиза на подпис, която да установи дали в заповед № 1/28.04.2017 г. с посочен издател „работодател” от името на „Булгарплод” ЕООД с ЕИК 102975500 – в зоната след думата „РАБОТОДАТЕЛ” е положен подпис на А.А. -управител на дружеството-жалбоподател.

НАЗНАЧАВА вещо лице Х.Д..

УКАЗВА на вещото лице да извърши експертизата като използва екземпляра, предоставен в „Инспекция по труда“ - гр. Бургас със заверка „ВО!”, извършена от името на „Булгарплод“ ЕООД – екземпляр, представен при извършената проверка от служителите на инспекцията.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 60 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

Вещото лице Д. да започне изпълнение на възложената задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.01.2018 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: