ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2336 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Булгарплод“ ЕООД  - гр. Бургас, редовно призован, се представлява от адв. Н.К. с пълномощно на лист 34 от делото и от адв.К.с пълномощно на лист 35 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ Дирекция „Инспекция по труда“ - гр.Бургас, редовно призован се представлява от ст.юрисконсулт С.Н. с пълномощно на лист 36 от делото.

Явяват се свидетелите:

Г.Г.С. - служител на дирекция „Инспекция по труда“ - гр. Бургас, редовно призована, се явява лично и

В.Т.Т. - управител на „К.“ ООД, редовно призована, се явява лично.

Свидетелите бяха изведени от съдебната зала.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.Б.Д..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Явилите се лица заявили, че са свидетели, бяха изведени извън залата. В залата остана вещото лице.

ДОКЛАДВА постъпило в срок (08.01.2018 г.) заключение на вещото лице Х.Д..

ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

Х.Б.Д. – 63 години, български гражданин, с висше образование, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. К. и АДВ. К.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Не съм запозната със заключението. Моля да се запозная с него.

Съдът  предяви за запознаване заключението на вещото лице на юрисконсулт Н..

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Н.:  Запознах се със заключението. Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА заключението на вещото лице Д..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит /60 лева/.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че вещото лице е представило доказателство за извършен допълнителен труд на стойност 60 лева над определеното възнаграждение. Съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на вещото лице, вносим от жалбоподателя в размер на 60 лева.

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя „Булгарплод“ ЕООД  - гр. Бургас  в 7-дневен срок от днес да представи доказателство за допълнително внесени 60 лева по сметка на Административен съд - Бургас – допълнително определено възнаграждение на вещото лице по делото.

 

В залата бе въведен свидетелят Г. С..

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля:

Г.Г. С. - 49 г., образование висше, неосъждана, гл. инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ - Бургас, предуредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Обещавам за говоря истината.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Н.:  Вие ли извършихте проверка  в „Булгарплод“ ЕООД 2017 г.?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Да, аз извърших проверката съвместно с колегите.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Н.:  При проверката на място какви документи изискахте и от кого?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: На 01.08.2017 г. около 11,35 часа съвместно с колегите от дирекция „Инспекция по труда“ - Бургас извършихме проверка на склад за плодове и зеленчуци в Несебър по повод постъпила жалба в инспекцията, касаеща нарушение на работното време, също и възникнало и прекратено трудово правоотношение.

Установени са няколко работещи лица. На всеки по отделно са предоставени индивидуални справки по чл. 402 от КТ, които след подписване, независимо се декларират данни, свъразани с полагане на труд, в т. ч. данни за работно време и почивки. На място в обекта присъстваше управителя на дружеството А.А., който въпреки, че беше със здравословен проблем – присъстваше. В негово присъствие всеки един негов работник си попълни посочените декларации, справки, без намеса от представители на ИТ. Изискани са лично от управителя, както и в офиса, са изискани документи, свързани с разпределение на работното време, както и Правилник за вътрешния трудов ред. Такива до приключване на проверката не са представени на място. Същите липсващи са отразени в призовката по чл.45 от АПК на А.. В посочения от нас срок упълномощен представител г-жа В.Т., придружена от адвокат, представиха в ИТ - Бургас посочените документи на 4-ти и 14.8.2017г. Представиха ни месечен поименен график за работата на работещите за периода май-ноември 2017 г. и заповед № 1/28.04.2017 г. за сумирано изчисляване на работното време. Представиха ни отчетни форми за периода от май 2017 г. до 04.08.2017 г.включително, както и заповед № 1/28.04.2017 г. Представиха мисля, че оригинал, защото при нас помощник инспекторите изготвят копия, а упълномощени лица или лицето, което се явява на проверка, ги заверява, т. е. ние задължително връщаме оригиналните документи, които ни предоставят в същия момент. Не задържаме оригиналите.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Н.:  На база на какво приехте, че в дружеството е прието сумирано отчитане на работното време?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: На база на заповедта, която е предоставена, както и предвид на това, че в самия Правилник за вътрешния трудов ред, работодателят не е посочил категорично дали е на подневно отчитане или на сумирано отчитане на работното време. В ПВТР фигурират и двете отчитания.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Взехте ли предвид декларираното от работниците в момента на проверката по отношение на работното време?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Да, това също е взето предвид, тъй като от 80% от установените лица на 01.08.2017 г. в обекта, престиращи труд, декларираха писмено  почивни дни един ден по график, един почивен ден само в неделя – това е както те се декларират, което би следвало да бъдат по график и съответно съобразени с представената заповед за сумирано отчитане на работното време.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Н.: При приключване на проверката и даване на предписанието, беше ли направено възражение от упълномощения представител - възражения по предписанията по т.1?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: По документи в ИТ - Бургас като упълномощен представител      присъстваше В.Т., придружавана от адвокат К.. С приключването на проверката на  14.08.2017 г. в ИТ - Бургас, връчване на протокол, както и съставянето на други документи,  в т. ч. актове, не са изразявали възражения по повод констатациите в т.ч. т.1, а именно заповедта за сумирано работно време. Протоколът е връчен лично на упълномощения предватилетел в присъствие на адвокат.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА С.: Когато Ви представиха заповед № 1/28.04.2017 г., пред Вас ли завериха тази заповед или отделно беше завервена?

Съдът предявява на свидетеля заповед № 1/28.04.2017 г., съдържаща се на лист 20 от делото. Съдът показва на свидетеля извършена заверка от името на жалбоподателя.

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Не си спомням, бяха много документи.

АДВ. К.: На 04.08.2017 г. адв. К. колко пъти дойде при Вас?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Не мога да си спомня точно на 4-ти или 14-ти. Спомням си, че и след приключване на проверката идваше. Не помня конкретните дати. Помня, че каза, че иска да присъства, тя е тук. Мисля, че и на двете идвания адв. К. беше.

АДВ. К.: Бихте ли обяснили в какво се изразява сумираното изчисляване на работното време?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Говоря за 2017 г., тъй като има промени. Сумираното изчисляване на работното време общо казано накратко, позволява да се организира работа на смени, продължителност на работното време по-голяма от законоустановената за страната, както и по-кратки седмични почивки. Също така да кажем възможността работната седмица да е допустима до 6-дневна, но в рамките на 56 часа седмично, т.е. за 2 последователни почивни дни, единият от който е задължително неделя - пада като ограничение, гъвкаво също, тъй като може да се организира в почивни дни, които да не са събота и недселя, работни смени по-дълги от 8 часа и т.н.

АДВ. К.: Има ли разлика в заплащането или осигуряването при сумирано изчисляваве в сравнение с обикновеното работно време - на 8 часов работен ден?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Заплащането на трудовото възнаграждение е уговорено между страните в трудов договор. Единствено при наличието на положен празничен труд, ако има такъв, може да има празничен труд, положен и без условията на сумирано изчисляване, това не влияе върху заплащането.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТАС.: Запознахте ли се с трудовите договори на работниците по време напроверката?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Да.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТАС.: Имаще ли в тях уговорено сумирано изчисляване на работното време?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Нямаше уговорено сумирано изчисляване, което е 80% от трудовите договори. 80% от трудовивте договори нямат такова.

АДВ. К.: Извънредният труд заплаща ли се при сумираното изчисляване на работното време?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Заплаща се при сумираното изчисляване на работното време. Разликата между извънреден труд при сумираното  работно време се състои в това, че в случая конкретно, както е посочен 6-месечен период на отчитане, следва в края на периода при наличието на извъвреден труд, ако има такъв, то съответно да се заплати. Ако трябва да отговоря конкретно - съгласно КТ - 50%, което е по-благоприятно за работодателя. Ако е по подневно отчитане на работното време - когато няма сумирано, тогава всеки месец при положен извънреден труд, той се заплаща 100%. Следва извънредният труд при сумирано отчитане да се отчете след изтичане на периода или при  прекратяване на трудовите правоотношения към датата на прекратяването.

АДВ. К.: Имаше ли други доказателства освен заповед №1/28.04.2017 г. за установяване на сумирано изчисляване на работното време?

СВИДЕТЕЛКАТА С.:  Като документ е представена само заповедта, но като доказателство приемаме и справките на лицата, където декларират 6-дневна работна седмица, и почивки 1 или 2 дни по график.

Свидетелят бе освободен.

В залата беше въведен свидетелят В.Т..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката В.Т.Т..

Снема самоличността й, като я предупреждава за наказателнатата отговорност по чл.290 от НК.

В.Т.Т. – 36години, неосъждана, с висше образование, без родствена връзка с ищеца, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Обещавам за говоря истината. Работя в счетоводна кантора. Осъществявам счетоводното обслужване на дружеството на жалбоподателя.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Запозната ли сте със съдържанието на заповед № 1/28.04.2017 г., издадена от „Булгарплод“ ЕООД?

Съдът предявява на свидетеля заповедта на лист 20 от делото. Свидетелят се запозната със съдържанието на заповедта.

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Запозната съм - във връзка с проверка от Инспекцията по труда – Бургас.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Т.: При какви обстоятелства се снабдихте с тази заповед?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Във връзка с проверка, извършена от ИТ - Бургас.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Кой Ви даде тази заповед?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: От името на дружеството пристигат документи. Не мога да кажа точно лицето, което ми я даде.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Т.: От името на дружеството ли получихте тази заповед?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Да.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Оригинал ли получихте от заповедта или ксерокопие?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Не мога да си спомня. Мисля, че беше оригинал.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Вие ли заверихте тази заповед в момента, в който я представихте в Инспекция по труда - Бургас?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Да.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Подписът под заповедта Ваш ли е?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Подписът на „вярно с оригинала“ е моят подпис.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Във връка с проверката ли Ви бе предоставена заповедта или в по-ранен момент?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Всички документи, свързани с условията на труд, правилници, графици - във връзка с проверката ми бяха представени.

АДВ. К.: А. присъствал ли е на някои от проверките?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.:  Не.

АДВ. К.: Дейността на дружеството някога била ли е изобщо на сумирано работно време?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: В момента не мога да отговоря, ТРЗ-служител се занимава с този въпрос.

АДВ. К.: Заплащани ли са допълнително осигуровки или нещо извън трудовите договори във връзка със сумираното работно време?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Не.

АДВ. К.: Освен тази заповед, която видяхте, имало ли е някакви други документи, свързани със сумираното изчисляване при Вас?

ИЗЯВЛЕНИЕ ПО СЪЩЕСТВО НА АДВ. К.: Заповедта не е подписана от управителя на дружеството.

СВИДЕТЕЛКАТА Т.:  Имам много документи, които се представят, но конкретно за сумираното отчитане на работното време – това е документът, който определя сумираното отчитане на работното време. Допълнителни осигуровки няма за плащане.

АДВ. К.: Те декларират ли се - осигуровките? Когато говорим за сумирано работно време – как става осигуряването във връзка със сумираното отчитане на работното време?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.:  Изчислява се на база графици, присъствени форми. Осигуровките са в зависимост от заповедта – 3, 6 месеца.

АДВ. К.: За да изчислите размера на осигуровките, представени ли са Ви графици, за да можете да изчислите осигуровките на тази база?

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Не са ни били представяни графици.

АДВ. К.: Нямаме други доказателствени искани. Да се приключи събирането на доказателствата.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Представям и моля да се приемат 3 броя справки по чл. 402 от КТ на лица, както посочи инспектор С., за които е установено да полагат труд и са декларирали работно време с различни почивни дни по график.

АДВ. К.: Да се приемат доказателствата. Считаме, че същите са с нормално работно време. Не отразяват сумирано работно време.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА справки по чл. 402 от КТ от М.Г., Б.М.и Р.Й..

 

АДВ. К.: Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. К.:  Да се приключи събирането на доказателствата.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ. К.: Считам, че в производството безспорно се установи, че обжалваната заповед, въз основа на която е определено сумирано отчитане на работното време, не е издадена от управителя на дружеството. Не се събраха други доказателства, установяващи, че дружеството е било на сумирано отчитане на работното време, поради което моля да бъдат отменени предписанията по т.1 от протокол № 1542 от 14.08.2017 г. за извършената проверка на ДИТ - Бургас.

АДВ. К.: Поддържам заявеното от адв. К..

Моля да присъдите сторените разноски.

Моля да ни предоставите 7-дневен срок за писмени бележки.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на процесуалните представители на жалбоподателя за представяне на писмени бележки.

 

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Издадената принудителна административна мярка е законосъобразна и правилна. Органът е имал фактически установена обстановка. Същият е възприел от работещите в обекта, че те са с различно работно време и почивни дни съобразно график от работодателя. При проверката са изикани Вътрешните правила за трудовия ред на дружеството и поименни графици. Документи за работно време не са представнени. В последствие са представени от упълномощения от управителя и са потвърдили, че в дружеството е установено сумирано изчисляване на работното време, като за да установи това конролният орган е съобразил представената  заповед № 1/28.04.2017 г., в която изрично е въведено вече споменатото сумирано изчисляване за период от 6 месеца. Както посочи и днес в показанията си В.Т., посочената заповед й е предоставена от дружеството, което е работодател, и съобразно нея и контролният орган е направил крайната си констатация, както и това, че в ПВТР на дружеството е уредена и възможността за сумирано изчисляване на работното време. Предвид това, съобразявайки декларираното от работниците, представената заповед от името на дружеството, и уреденото в ПВТР, проверяващият екип е издал обжалваното задължително предписание. Същите са действали добросъвестно и на база представените от дружеството документи. Това дали самата заповед е непосредствено подписана от управителя, по никакъв начин не отменя това, че тя е представена при проверката. Следва да се вземе под внимание, че в нея няма посочено под подписа на работодателя името на лицето, което е подписало заповедта. При издаване на предписанието явилите се представители от страна на дружеството не са направили възражение по така установеното сумарно работно време и заключенията. Контролният орган е действал правилно, законосъобразно и добосъвестно при издаване на предписанията. Считам, че същото следва да бъде потвърдено и оставено в сила. Моля да произнасяне в тази насока.

РЕПЛИКА НА АДВ.К.: В представения обжалван протокол № 1542 не е предвидена възможност за възражение и страните нямат възможност да възразят. Не е акт.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: