ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети декември                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2335 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:28 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА           Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомени, се представлява от прокурор Колев.

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат Кръстанов. Днес представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам подадения протест срещу чл. 32 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие. Считаме, че протестът е основателен.

Представена е цялата административна преписка. Моля да се приеме същата.

АДВ. КРЪСТАНОВ: Заявявам, че оспорвам изцяло предявения протест. Считам, че в него не се съдържат конкретни и обосновани твърдения, които да сочат конкретна законосъобразност в какво се състои незаконосъобразността.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от Общински съвет – Поморие писмени доказателства, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с приемане на подзаконовия нормативен акт.

 

АДВ. КРЪСТАНОВ: Представям становище от администрацията и изготвено удостоверение, съдържащо данни за извършени разноски, които са крайно неизчерпателни и не могат да определят пълния размер на разноските, с които са извършени такива разпоредителни сделки, обявления, оценки, обявления, за възнаграждения на участващи в комисиите служители и в тази връзка правя искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, която в случай, че бъде допусната, да установи извършват ли се и в какъв размер разноски във връзка с процедури за разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие. Същите да бъдат посочени по вид и размер по възможност в най-изчерпателен вид, да бъдат включени по някаква методология разходи, които да се определят от вещо лице - експерт, като посочвам, че в този общ размер следва да се включи размерът на възнаграждение на вещо лице, което общината ангажира за оценки, осигуровките, дължими за вещото лице, административни разходи, включително за тръжни книжа, като това изброяване не е неизчерпателно, като експертът посочи и други разходи, които се правят при тези сделки. Експертизата да бъде относима към сделки, извършени през цялата 2016 г.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не е нужно да се назначава исканата експертиза, тъй като въпросът е изцяло правен и не са нужни специални знания и умения, за да се съпостави закона, Конституцията и една наредба.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, представени от адв. Кръстанов, подробно записани по-горе в неговото изявление.

 По искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, настоящият съдебен състав счете за основателно, доколкото посредством това изследване биха се  установили правнозначими за решаването на делото факти и обстоятелства. Експертизата да се изготви от вещото лице Събина Арабаджиева при депозит в размер на 300 лв., вносими от Общински съвет – Поморие, в 7 дневен срок считано от днес.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.02.2018 г. 11.20 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

          Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: