Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

град Бургас, 01.07.2011г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в съдебно заседание на седми април, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                 ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 2335/2010г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

         Касаторът „Арон-С” ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. П.Ю.Тодоров, бл.5, ап.41, представлявано от Константин Генчев управител, чрез представител по пълномощие адвокат Г., е оспорил решение №1663/2010г. по НАХД №2078/2010г. на Районен съд гр.Бургас. С решението е потвърдено НП №19225/26.02.2010г. на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас, към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на касатора е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв., за нарушение на чл.63, т.3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), на осн. чл.209 от същия закон. Касаторът твърди, че решението е неправилно и необосновано и иска от съда да го отмени, а по съществото на спора да отмени обжалваното НП.

         В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, не изпращат представител и не изразяват становище.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита решението за обосновано и правилно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Решението на районния съд е правилно.

Възраженията в касационната жалба се основават на кредитирането от районният съд на събраните по делото гласни доказателства.

Настоящият състав счита, че показанията на свидетелката Горещилова, която е съставила АУАН, не могат да бъдат определени като противоречиви, тъй като тя е посочила, че по време на проверката табела със срок за намаление на цените не е имало. Въпреки обратното твърдение в касационната жалба, в тази насока са и показанията на свидетелката Вълкова – Москосо. Същата посочва „В момента започваше нова промоция. Беше махнат надписа на входната врата, защото трябваше да се смени периода, посочен на тази табела. Точно когато дойдоха проверяващите, този надпис беше свален. Не съобразих, че към момента, когато те влизат, надписът не е на вратата”.

Според настоящият състав събраните гласни доказателства, водят до един единствен извод, който е идентичен с констатациите на административнонаказващия орган, а именно, че по време на проверката в магазин на фирмата находящ се в гр.Бургас, кв. Меден рудник, РУМ „Резвая” изложените там стоки са имали две обявени цени, като едната е била зачертана. Всички изложени за продажба стоки са били с намаление, но не е било обявено намалението и не е бил посочен срок за това намаление, съгласно разпоредбата на чл.63, т.1 от ЗЗП.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, поради което и на осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1663/2010г. постановено по НАХД 2078/2010г. на Районен съд гр.Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: