ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІ-ти административен  състав       

На тридесет и първи януари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев 

Административно  дело номер 2334 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПИК-КО“ АД, редовно призован, се представлява от адвокат С., която представя пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ – Началник на Митница Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Л..

 

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          Съдът ДОКЛАДВА жалбата на „ПИК-КО“ АД против Решение на началника на Митница Бургас, с което е определен нов размер на митническото задължение и дължимите държавни вземания по отношение на ЕАД от 29.07.2016 г. на жалбоподателя и е определено дължимо мито в размер на 10 847,03 лв. и ДДС 2 169,41 лв.

         

          Съдът ДОКЛАДВА и доказателствено искане за допускане на съдебна експертиза, формулирано на лист 13-14 от делото.

 

          АДВ. С.: Поддържам жалбата. Поддържам доказателственото искане. Оспорвам Митническа лабораторна експертиза.

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам изцяло жалбата, както и направеното доказателствено искане. Считам същото за неоснователно. На първо място: съгласно Обяснителните бележки към Глава 8 на Хармонизираната система за подпозиция 0801, в която първоначално продуктът е бил класиран, изрично е посочено, че в тази подпозиция се класира само и единствено изсушеният кокосов орех, без черупка, който е настърган, но не е подлежал на никаква друга преработка. В случай, че същият подлежи на друга преработка, не може да се класира в Глава 8 на Хармонизираната система, а попада в Глава 20 от Комбинираната номенклатура. Считам, че въпрос № 4 от доказателственото искане е напълно неосносимо, тъй като предметът на правния спор е именно тарифното класиране на продукта. Тарифно класиране се извършва от съответните служители от Дирекция „Тарифно класиране“, а и освен това не може да се установи каква е била технологията на съответния продукт.

Представям извадки от Обяснителните бележки към Хармонизираната система на Глава 8 и Глава 20 от КН.

 

          Предвид изявленията на страните, съдът счита, че следва да допусне исканата експертиза с изключение на въпрос № 4. Четвърти въпрос е правен въпрос, на който следва да отговори както административния орган с административния си акт, така и съдът при проверката на законосъобразността на констатациите на началника на Митница Бургас.

          Като счита, че възражението на процесуалния представител на ответника е основателно по формулирания въпрос № 4, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА доказателствата представени от ответника, съгласно описа на лист 14 от делото.

          ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на лист 3.

          ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпросите, формулирани в т. 1-3 в доказателственото искане, направено с жалбата (лист 13-14).

          ОТХВЪРЛЯ искането за извършване на експертиза по въпрос № 4 (лист 14).

          ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за вещото лице в размер на 380 лв. Към настоящия момент не е в състояние да посочи експерт от съдебния район на Административен съд - Бургас, поради което по самоличността на експерта ще се произнесе с нарочен съдебен акт, в закрито съдебно заседание.

          ОПРЕДЕЛЯ срок на жалбоподателя за внасяне на определения депозит - 14 дни от днешно съдебно заседание.

          Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.03.2017 г. от 13,15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.14 часа.

 

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      СЪДИЯ: