ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 18.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осемнадесети април                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2334 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ПИК-КО“ АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт  И. с пълномощно от днес.

 

За ответника НАЧАЛНИК на МИТНИЦА - БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. Л.  с пълномощно, находящо се на лист 155 по делото.

 

Явява се вещото лице С.В.А..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице С.В.А..

 

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. – 53 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт  И.:  В резултат на използване технологията на производителя какъв вид кокосови стърготини се получават – обезмаслени или необезмаслени?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Получават се обезмаслени кокосови стърготини с ниско съдържание на мазнини.

 

Юрисконсулт  И.: Частичното обезмасляване резултат на еднократно пресоване ли е или от комбинация от пресоване и екстракция?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Частичното обезмасляване в научната литература е описано като възможно извършено по два начина- чрез пресоване или чрез комбиниран начин - чрез пресоване и екстракция. Разликата е в степента на обезмасляване, т.е при комбинирания начин се получава по-голямо обезмасляване на продукта, т.е. по висока сухота на маслото. В настоящия случай според мен може да се съди само по процентите мазнина, като не правя изричното уточнение, че съгласно литературата, която съм ползвала,  и конкретното съдържание на мазнини в тези стърготини, което е между 43-48 %, е характерно за извличане на кокосовия екстракт чрез пресоване. По-ниски стойности и по-конкретно съдържание на маслени компоненти под 20% са характерни за комбинирания метод и за химичния метод, т.нар. метод чрез екстракция.

 

Юрисконсулт  И.:  Какво представлява пресоването?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Механичен начин на извличане на мазнината. Синоним на пресоване е смачкване.

 

Юрисконсулт Л.: Каква е вашата специалност?

 

СЪДЪТ КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Специалността на вещото лице е счетоводство.

 

Юрисконсулт Л.: Вие сте запозната с технологията на стърготините. Технологията обща ли е или в нея са посочени количеството, опаковките и получателя на стоката? В самата технология на производителя има ли данни за конкретния внос?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: По делото е приложена технологична схема, която съдържа принципно етапите на производство и няма конкретна връзка със стоките предмет на внос от „ПИК-КО“ АД.

 

Юрисконсулт Л.: В анализните сертификати на продукта има ли информация как е извършено обезмасляването на кокосовите стърготини?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Самият сертификат е именован „Анализ на продукта“, което значи, че сам по себе си включва данни от химически и физически анализ, но не и за процеса на добиване.

 

Юрисконсулт Л.: На стр. 3 от заключението е посочено, че има два начина на обезмасляване – чрез пресоване и обезмасляване по химичен начин. Възможно ли е обезмасляването да се извършва само по химичен начин – да бъде разтворен в органичен обезмаслител и да бъде обезмаслен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Вероятно е възможно. За химичния начин е характерно, защото е рядко приложим за продукти за хранителна  консумация. При химичния начин на обезмасляване се вкарват химически елементи като реактиви, което може да е вредно за консуматора. Химичния начин при такива продукти се избягва, т.е. реактивите за извличането на мазнини се използват при добива на масло за промишлеността, за козметика, но не и за хранителни продукти.

 

Юрисконсулт Л.: На стр. 4 от заключението сте писали,  че след пресоване количеството масло е около 80-85%. След като процентното съдържание от митническата експертиза е 43%, съгласно сертификатите е 46%, продуктът претърпял ли е допълнителна обработка чрез екстракция, тъй като сте посочили, че е 80-85% чрез пресоване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тези 80-85% са свързани с нивото на обработка, т.е. кюспето.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице А..

Да се изплати на вещото лице определения депозит (380 лева).

 

 

Юрисконсулт  И.:  Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Л.:  Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните съдът ПРИЕМА, че делото е изяснено.

 

Приключва събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания.

Юрисконсулт  И.: Поддържам подадената жалба. Моля да я уважите като основателна и доказана. Моля да отмените решение № 32-313719/09.11.2016 г., постановено от началника на Митница – гр. Бургас,  с което от промяната на тарифното класиране на внесените от представляваното от мен дружество стоки, са установени като дължими за доплащане държавни вземания. В случай, че счетете, че не са налице основания за отмяна на горепосочените решения, моля да отмените същото в частта за начислено мито в размер на 37% вместо на това в 5,7%. Моля да ми бъдат присъдени разноските в настоящото производство, държавна такса,  възнаграждение за експертиза.

 

Юрисконсулт Л.:  Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана.  Моля да потвърдите изцяло решение № 32-313719/09.11.2016 г. на началника на Митница – гр. Бургас като правилно и законосъобразно, като акт, издаден от компетентен орган - в законоустановената форма и реквизити.

 Правилно е прието, че продуктът, деклариран  от „ПИК-КО“ АД, следва да бъде класиран в глава 20, а не в глава 8 от комбинираната номенклатура, като наименованието на главите в комбинираната номенклатура има само индикативен характер, тъй като тарифното класиране се извършва съгласно забележките на разделите и главите и съобразно текста на позициите и подпозициите. В конкретния случай след извършена митническа лабораторна експертиза е установено, че продуктът е бил обезмаслен като тази обработка не е включена сред обработките на продукта, визирани в глава 8, а именно  нарязване или настъргване и следователно следва да се приложи и за същия, относима глава 20, а не глава 8. Считам, че не следва да бъде кредитирано изслушаното в днешното съдебно заседание заключение на вещото лице предвид следното:

Считам, че предвид специалността и компетентността на вещото лице, същото не може да даде експертен отговор на поставените въпроси и задачи. Освен това самата технологическа спецификация, предоставена от производителя, е твърде обща и в нея липсват данни, че същата е била приложена спрямо процесния продукт като не са посочени в същата нито количеството, нито броя опаковки, още по-малко получателя, поради което същата не следва да бъде кредитирана. Самите анализни сертификати на продукта също  не съдържат данни за метода, по който е извършено самото обезмасляване. Що се касае до наложената с решението и определената ставка за мито в размер на 7% вместо 2,4%, считам че дружеството е било уведомено преди издаване на решение, както за резултатите и констатациите от митническата лабораторна експертиза, така и за факта, че следва да представи допълнително доказателства за неманипулация на процесния продукт предвид обстоятелството, че сертификатът е от Малайзия, а продуктът е товарен в Сингапур, но към момента на издаване на решението такива доказателства не са представени от дружеството-жалбоподател, въпреки предоставената му възможност за това. С оглед на това моля да потвърдите изцяло издаденото решение като законосъобразно, както и да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45  часа.

 

 

СЕРЕТАР:                                          СЪДИЯ: