ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети март                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2332 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.В.С. не се явява, редовно уведомен.

За ответника Ж.Д.- началник група към ОД МВР Бургас, РУ Приморско, не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по повод жалбата на С.В.С. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-4635-000092 от 07.08.2016г., издадена от началник група към РУ Приморско, с която на осн. чл.171, т.1, б.б от ЗДвП е отнето временно свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя, до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

Постъпила е също молба от жалбоподателя, с която е заявено становище по същество.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Наред с това съдът констатира, че по делото не е приложена цитираната в обжалвания акт Заповед № з-4982 от 01.12.2014 г., с която издателят на акта е оправомощен да издаде същия. Ето защо на ответника следва да се дадат указания за представяне на посочената заповед.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и заповед № 4982/01.12.2014г. на директора на ОД МВР Бургас.

УКАЗВА на ответника да представи в срок до следващото с.з. Заповед № з-4982 от 01.12.2014 г.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.05.2017 г. от 11.00 часа, за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: