ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети септември                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2331 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Г.П., редовно призован, не се явява и не се представлява. Депозирано е становище на адвокат И., в което заявява, че поради служебен ангажимент по друго дело, в друг съд, не може да се яви в днешното съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява представител по пълномощие гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило становище и писмени бележки от адвокат И..

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 18.09.2015г., което е в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради това съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

М.Д.Д., 50 г., неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Представила съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – На първо място бих искала да ми отговорите, - констатирано е, че жалбоподателката е получавала суми от каската на едноличния търговец, въз основа на какви документи направихте тези извод? В заключението сте посочили РКО, дали същите се съдържат в преписката или са предоставени от някой друг?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Изплатените суми са въз основа на РКО, които са приложени по делото. Видях копията там и съм поискала извлечение от касова книга от жалбоподателя. Изпратиха ми ги много късно по ел.поща и ги представям сега. Това го поисках допълнително от жалбоподателката, в подкрепление на изводите ми относно РКО, които са вътре в делото. Самите ордери ги има в делото и съжалявам, че не съм написала страниците им. Ползвала съм документи само от делото, не съм ползвала нищо допълнително.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Освен това извлечение от касова книга, сравнявали ли сте дали РКО са отразени в с/ка „Каса”, начални салда?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Не, нищо друго не съм ползвала, освен това, което ми изпратиха – извлечението от касовата книга, всичко е от делото, което е приложено по самото дело.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Посочили сте в приходната част на паричния поток налични суми по банкови сметки, защо сте приели такъв подход?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Да, защото към 31.12.2005г. тя има налични суми по банкова сметка като физическо лице и това се вижда от извлечението, отразено по акта.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Когато се прави паричен поток, идеята е да се проследят парите и тези, които е изхарчило лицето. След като приемате наличните средства в паричния поток, те като се изтеглят от банковата сметка приход ли са или разход?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Те са налични към 31.12.2005г., няма информация за движение. Има написани суми, налични продажби, това не е ли налична сума, с която започва да се живее през 2006г. Аз съм го дала като начално салдо.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Задавам този въпрос, защото в приходната част включвате всички изтеглени средства, говоря по принцип за годините. Изтеглените суми формират приходната част ли?

Парите в банката са налични, но лицето ще почне да плаща, но и в този смисъл няма да фигурират в паричния поток. Например имаме 20 лв. по банкова сметка, тези 20лв. през март са изтеглени на следващото година. Началото на годината почваме с 20 лв. На 01 януари имаме 20 лв., правим паричен поток за 2006г. Вещото лице включва 20лв. налични по банкова сметка, март месец лицето ги тегли и вещото лице ги включва тези 20лв. в приходната част. Паричният поток е, когато аз боравя с тях. Те ще влязат ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Аз го разбирам така, както съм посочила в заключението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Развили сте теория за 2008г. едно плащане за един апартамент, на стр. 5, сумата от 17 370 лв., вие го изключвате това плащане?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Те отиват за покриване на цесията от 135 000лв., която в доклада на колегите Ви е включена като приход към 01.01.2006г., при условие, че тези пари са дадени в предходни години. В доклада са включени като приходи и това не е отразено, че е в цесия. Казвам, че го изключвам, тези такси са възстановени същата година.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – В ревизионния акт сумата 135 000лв. е включена на 01.01.2006г., дадени пари по изпълнители на цесия. В ревизионния доклад е включен като приход през 2006г., а в паричния поток, който е от 2006г. - както е от РД не го пипам. Ако приемете, че тази сума следва да се включи в приходната част?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Включено е в разходната част за 2006г., когато е дадена сумата, (тя е дадена предходна година)

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Казвате, че сумата 17 370лв. не я включвате в 2008г. в разходната част?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Да, защото трябва да дойде на приход, защото покрива дълга, който дава 2006г., Тези имоти като стойности покриват част от дълга и би следвало да се отразят като приходи.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Тази сума в брой ли е платена?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Тя ги внася в брой при Частен съдебен изпълнител (ЧСИ).

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – След това тази сума възстановена ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Тя ми каза, че е възстановена от ЧСИ, аз четох постановленията на ЧСИ, но конкретно как е възстановена сумата не съм изследвала.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други въпроси.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението - 690,67лв., от които 450лв. платени от предварително внесения депозит, като ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе по сметка на Административен съд гр.Бургас разликата между окончателно определената сума и първоначалния депозит платен по делото, в размер на 240,67 лв.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в този срок следва да представи доказателство за внесен депозит.

Да се издаде РКО.

 

С оглед възраженията на процесуалния представител на жалбоподателя депозирани в писменото становище, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес, да представи по делото заповедта за възлагане на първоначалната ревизия, ревизионният акт, издаден при приключването на тази ревизия и решението на решаващия орган, с което този ревизионен акт е отменен с указания за извършване на нова ревизия, които ответникът е цитирал в решение №305/04.11.2014г.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.11.2015г. от 9.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: