ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети май                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2331 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Г.П., редовно призован, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат И.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява представител по пълномощие гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Не се явява вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице М.Д., с която иска да й бъде предоставен по-голям срок за изготвяне на заключението.

 

АДВОКАТ И. - Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът установи, че в края на м.април са депозирани доказателства за платен депозит и по тази причина е съобщено по-късно на вещото лице за назначаването му като такова по делото. Съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015г. от 11.45 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: