ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети март                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2331 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Г.П., редовно призован, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат И.И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява представител по пълномощие гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № №201400868/05.08.2014г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, който е потвърден изцяло с решение №305/04.11.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ И. - Поддържам жалбата. Правя доказателствено искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза с поставени в заявлението, което представям въпроси. Искам да уточня, че по първия въпрос – изследването вещото лице следва да прави по доказателствата от делото. По въпрос 2 – в много варианти са твърденията, че са получени суми от наеми, по сделки и т.н, в тази връзка пак да работи вещото лице по административната преписка. Ако съдът прецени, нека ми се даде възможност да ги уточня задачите в допълнителна молба за това какво следва да изследва вещото лице при изследването на паричния поток.

За настоящия момент нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените по преписката доказателства, като представям опис на доказателствата.

По отношение на доказателствените искания на колегата, освен уточненията, които вие направихте, аз имам едно питане по въпрос 4 от представената молба – вещото лице следва ли да отговаря на първия въпрос от въпрос 4, тъй като това е констатация на ревизионния доклад. Там е записано още „след справка в НОИ”, защо трябва да се прави това, тъй като трудовите договори се регистрират в НАП.

АДВОКАТ И. – Относно трудовите договори, искам да направя поправка - да бъде извършена справка в НАП. Поправям въпрос 4, тъй като облагането е въз основа на облагаеми доходи, приети като трудови. Искам да уточним какви са трудовите договори на жалбоподателката. Може приходите да не са от трудови договори. Не оспорвам констатациите в ревизионния доклад относно трудовите договори, но нека да установим всичко.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Ние не твърдим, че има други трудови доходи и не твърдим, че тази разлика произтича от други трудови договори.

АДВОКАТ И. – Желая да бъде направена такава справка и вещото лице да изследва този въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямаме други док искания.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис, представен в днешното съдебно заседание.

        

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и извърши справка в НАП, както и навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключения по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателката въпроси, депозирани и заявени в днешното съдебно заседание.

При изготвяне на възложения с експертизата паричен поток вещото лице следва да установи за всеки приход през релевантния период, независимо дали произтича от заем, наем или друг вид доход, и да посочи в експертизата си кои данни му дават основание да възприеме този факт за осъществил се. В случай, че данните произтичат от доказателствата по делото, е нужно просто да ги посочи, а в случай, че те са събрани в процеса на изготвяне на експертизата е нужно да приложи към заключението копия от документите, въз основа на които е приел, че съответните суми са получени.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 450 лв. вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Д., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ДАВА възможност на двете страни в 3-дневен срок от днес да формулират нови въпроси към вещото лице, ако желаят.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: