ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети април                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2331 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Молителят Т.Г.П., нередовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП се явява юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

Според върнатата в цялост призовка, изпратена до молителката Т.П. на адреса, посочен в молбата за издаване на дубликат на изпълнителен лист, длъжностното лице призовкар е отбелязало, че при многократни посещения на посочения адрес в различни часове на деня, лицето не е открито, няма достъп до апартамента, входната врата на блока е заключена. При едно от посещенията на адреса, по домофона се обадил съпругът и отказал да получи призовката, като заявил, че молителката не е в града.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Предвид нередовното призоваване, моля да не се дава ход на делото.

 

Съдът счита, че са налице пречки за даване ход на делото, тъй като молителката не е надлежно призована за днешното съдебно заседание. Поради това

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017г. от 9.45ч., за която дата ответникът следва да се счита за редовно уведомен.

Да се призове молителката на постоянния и настоящия адрес, както и да се издири телефон за контакт чрез адвоката, който я е представлявал по адм.д.№ 2331/2014г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно в следващото съдебно заседание да посочи дали издадения по делото изпълнителен лист му е предявяван, има ли образувано изпълнително производство, както и дали вземането по изпълнителния лист е погасено изцяло и частично чрез други способи (прихващане, цесия и др.).

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Извършили сме справка, за това заявявам, че изпълнителният лист не ни е предявяван, няма образувано изпълнително производство. Без изпълнителен лист, в който точно да е определено вземането, не извършваме прихващания.

 

За следващото съдебно заседание, съдът воден от служебното начало и като се съобрази с факта, че изпълнителният лист е издаден на 27.06.2016г. по молба на адвокат И.И. и съгласно отбелязването на л.1493 от делото е бил получен на 28.09.2016г. от същия адвокат, счита, че адвокат И. следва да бъде призована за следващо съдебно заседание в качеството на свидетел, от чиито показания да се установи, дали, кога и как е бил изгубен или унищожен изпълнителния лист, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ за следващото съдебно заседание в качеството на свидетел адвокат И.И. с адрес ***.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: