ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети май                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А

административно дело номер 2331 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

 

Молителят Т.Г.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП се явява юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Явява се свидетелят адвокат И. И..

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по повод молба на Т.П. за издаване на дубликат на изпълнителен лист.

 

Съдът пристъпи към разпит на присъстващия в залата свидетел

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

И. С. И., 47г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на СЪДА: Според молба приложена по делото Вие сте получила издадения в полза на Т.Г.П. изпълнителен лист. Какво се случи след това?.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – За издадения изпълнителен лист мога да заявя следното: по настоящото адм.дело №2331/2014г. на Административен съд Бургас съм получила като процесуален представител на жалбоподателката изпълнителния лист. Мисля, че беше месец септември получаването му. Предала съм го лично на жалбоподателката Т.П. ***, може би седмица след получаването.

Същата през месец януари или месец февруари тази година ми позвъни по телефона и ми каза, че някъде е изгубила изпълнителния лист, собствения си изпълнителен лист, както и този на съпругът ѝ по адм.д.№ 2330/2014г. по описа на Административен съд Бургас и че иска да бъде изваден дубликат. Обясних ѝ, че това става с нарочно производство, в открито съдебно заседание и че трябва да даде обяснение как го е изгубила.

Казах ѝ, че това може да се случи в по-късно време, тъй като отсъствах от страната. На по-късен етап не съм имала контакт с жалбоподателката. С молбата си за издаване на дубликат същата заявява, че ѝ е предаден изпълнителния лист от съда и е изгубен от нея.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам въпроси към свидетелката.

 

Съдът освободи свидетелката от залата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – В самата система на НАП няма начин, по който да се изплати втори път изпълнителен лист. Изпълнителните листи минават през нас, правим проверка, правим си копие, като на оригиналния изпълнителен лист се разписват двама човека, че по тези дела е имало издаден изпълнителен лист. Съхраняват се в ТД на НАП, тъй като те ги изплащат. Лично проверих и в счетоводството и в деловодството, тъй като в един период се извършваха едни прихващания, преди промяната на ДОПК, напр. ако те имат сума за внасяне, искат да бъде прихваната и това можеше да се случи в един период от време, и при проверката и в счетоводството и в деловодството на ТД на НАП няма отбелязано плащане по издаден изпълнителен лист.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Считам, че молбата е основателна. В дирекция „ОДОП“ и в ТД на НАП Бургас не е предявяван изпълнителен лист по адм.д. №2331/2014г., поради което считам, че няма пречки за издаване на дубликат на изпълнителния лист.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.58 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: