ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На трети ноември                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2331 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Г.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява представител по пълномощие гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили по делото писмени доказателства от ответника, съобразно указания на съда от предходно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства приложени по делото от л. 1408 до 1478, съгласно придружително писмо вх.№8747/06.10.2015г.

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна и липсата на доказателствени искания от жалбоподателя, на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. С оглед събраните по делото доказателства и практиката на Административен съд гр. Бургас и Върховен административен съд, ако счетете, че ревизионният акт е нищожен, то моля да постановите решение, с което да върнете преписката на компетентния орган за издаване нов ревизионен акт.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Възразявам по отношение на адвокатския хонорар, като считам, че същия е прекомерен с оглед правния характер на делото и извършените процесуални действия.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: