ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2330 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

Жалбоподателят МБАЛ „Доктор Маджуров“ ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника директор на Районна здравноосигурителна каса гр.Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие гл. юрисконсулт К., с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание е внесен депозит на 14.11.2017г. за допуснатата съдебно-медицинска експертиза и съдията-докладчик, с разпореждане от 16.11.2017г., е разпоредил да се призове вещото лице, след което, със заповед от 20.11.2017г. на и.ф.председател на Административен съд Бургас е изключен от разпределение съдията-докладчик и делата са били преразпределени, съгласно протокол, видно от който следващия докладчик е настоящия съдия.

На 24.01.2018г. от назначеното вещо лице д-р М. е постъпило писмо, в което е заявено, че поставената задача е специфична, тази материя не ѝ е позната и тя счита, че няма да е обективна и за това иска да бъде определено друго вещо лице.

 

Съдът, въз основа на молбата, подадена от назначеното вещо лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА назначеното вещо лице д-р М. – Г. и вместо нея ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице д-р М.П., която да извърши назначената от съда съдебно-медицинска експертиза.

Да се съобщи на вещото лице незабавно.

УКАЗВА на това вещо лице, че в че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.04.2018г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: