ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети април                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2330 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:47 часа се явиха:

 

Жалбоподателят МБАЛ „Доктор Маджуров“ ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника директор на Районна здравноосигурителна каса гр.Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие гл. юрисконсулт К., представя пълномощно.

Явява се вещото лице Д-р П.П..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението по назначената съдебно-медицинска експертиза е постъпило на 10.04.2018г. – извън срока, предвиден в ГПК.

 

АДВОКАТ К.: Нямам възражения да бъде изслушано вещото лице, въпреки че заключението не е представено в срок. Запознали сме се със заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам възражения, въпреки че заключението не е представено в срок, да бъде изслушано вещото лице в днешното съдебно заседание. Запознати сме с представеното заключение.

 

Съдът, като взе предвид изявленията на двете страни, счита че следва да бъде изслушаното явилото се в залата вещо лице, поради което пристъпи към изслушването му.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Д-р П.Д.П., 52г., неосъждан, без дела и връзка със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К.: След като се запознахте с досието на пациента, хоспитализиран от 08.02.2017г. до 10.02.2017г., срещнахте ли някъде в документацията да е направена консултация със специалист уролог, по отношение на лабораторните показатели на урината и предприето ли е някакво лечение.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Не е осъществена консултация през това време, като мога да кажа, че проведох разговор с лекуващия лекар на пациента и той ми каза, че не разполагат с урологично и нефрологично отделение и предвид медицинското заключение, го е насочил към Комплексен онкологичен център (КОЦ) Бургас за последващо лечение, където, в заключението ми съм описал, какво е направено. И при условие, че не разполагат с урологично отделение, както съм описал, своевременно е осъществена ехография на пикочния мехур, където е установено образувание, суспектен за злокачествено заболяване и са започнали лечение по отношение на това заболяване .

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К.: Това е направено през м. април?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Да, направено е м.април.

Искам само да допълня следното: Така наречената кръв във урината, популярна като хематуриа, не е задължително да се появява само при злокачествени образувания на отделителната система. Тя може да бъде проявена и от една бъбречно-каменна болест, както и от едно възпаление. Така че, това не пречи за осъществяването на лечението по Клинична пътека 199.1, а именно лечение на злокачествени тумори на кожа и лигавици. Така, че болница „Д-р Маджуров“ си е свършила работата и е насочила пациента в Комплексен онкологичен център (КОЦ) Бургас. Така, че пикаенето на кръв не се свързва само с ракови заболявания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената съдебно-медицинска експертиза и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 140 лв., съгласно представената от вещото лице справка-декларация.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите подадената жалба, като ни присъдите направените разноски.

Намирам, че фактическите възражения от жалбата се потвърдиха със събраните в хода на съдебното производство доказателства и най-вече от заключението на съдебно-медицинската експертиза и отговорите на вещото лице в днешното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите издадената от директора на РЗОК писмена покана като законосъобразна.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми предоставите срок за по-подробни аргументи, които ще изложа в писмена защита.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на пълномощника на ответника да представи в 7-дневен срок от днес писмено становище, с екземпляр за жалбоподателя.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: