ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав,       

на девети ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно  дело номер 2330 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Доктор Маджуров“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА Директор на Районна здравноосигурителна каса гр.  Бургас, редовно призован, се явява гл. юрисконсулт С.К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на МБАЛ „Д-р Маджуров“ ООД, представлявано от д-р Александър Маджуров, в качеството му на управител на дружеството против Писмена покана на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗОО, с изх. № 29-02-639/01.08.2017 г., издадена от директора на РЗОК – Бургас.

С определение № 1932/07.09.2017 г. съдът е указал на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици; указал е на ответника по оспорването, че е в негова доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, компетентността на издателя му, както и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта; задължил е директора на РЗОК – гр. Бургас в срок до насроченото съдебно заседание да представи по делото доказателства за начина на формиране на посочената в протокол за неоснователно получени суми № 492/03.04.2017 г. стойност и констатираната щета в размер на 454.00 лева, както и Решение № РД-НС-04-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК и приетите с него правила; допуснал е като писмени доказателства представените с административната преписка от административния орган документи.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя с вх. № 11892/09.11.2017 г., в която е направено искане за назначаване на съдебно-медицинска експертиза.

 

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Представената на съда административна преписка е в цялост.

Представям с писмо изх. № 11-00-70/09.11.2017 г. доказателства по опис съотносими към съдебния спор. Това са фактури и спецификации, че сумите са платени. Няма да соча други доказателства.

          Не възразявам да се допусне съдебно-медицинската експертиза.

 

          По доказателствата, съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание от юрисконсулт К. писмени доказателства, както и тези от ответника с писмо вх. № 10880/16.10.2017 г.

 

                ДОПУСКА съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която след като се запознае с всички приложени по делото доказателства и при необходимост извърши проверка при ответника МБАЛ „Д-р Маджуров“ гр. Бургас, да отговори на въпроса при лечението на ЗОЛ с ЕГН ********** какви мерки са предприети за диагностика и лечение на основното и придружаващо заболяване и евентуалните усложнения?

          Вещото лице да отговори и на въпроса: при констатираните заболявания на този пациент дали същият се е нуждаел от хоспитализация, а в случай на положителен отговор, да посочи клиничната пътека за този вид заболяване, от което е страдал пациента.

          НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото д-р Г.С.М.-Г..

          ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за експертизата в размер на 150 лв., вносим от жалбоподателя, в 7-дневен срок от съобщението.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.01.2018 г. от 11.15 часа, за която дата страните са редовно уведомени - ответника чрез юрисконсулт К., а оспорващата страна при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

          Да се изпрати нарочно съобщение до оспорващия чрез адв. К. с указанията по обстоятелствената част на настоящото определение.

          Вещото лице да се призове след представяне на доказателство за изцяло внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: