ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.07.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  трети юли                                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2330 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ З.Н.Г. - редовно  уведомен, се явява адв.П.К., редовно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ГР.СОФИЯ редовно уведомен, не се явява,  изпраща за представител  ст.ю.к.А.,  редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.    

 

          Явява се вещото лице Н.Г.К..

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

          СТ.Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно - икономическа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 6156/15.06.2017 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-икономическа експертиза, като СНЕМА самоличността му, както следва:

Н.Г.К. - На  62  години, българка, български гражданин, неосъждана без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ.КАЗАРОВ- Нямам въпроси, но констатирах, че на едния въпрос да сравни длъжностната характерстика със свободната бройка във Варна не е  направено. Считам, че не пълно заключението, но същото отговаря на целите на изследването.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Не съм направила сравнение, тъй като е заета длъжността на основание конкурс и няма как да бъде назначен на тази длъжност.

Въпрос на СТ.Ю.К.А.- Аз имам два въпроса. В точка 5.3 на стр.6, където е записано, че частично съвпада с длъжностата- „Организира снабдяването и транспортното обслужване на отдел „Югоизточен“. Да ни обясните къде се покриват организиране и снабдяването?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.- Имала съм предвид, че има организаторска дейност, логистика относно снабдяване и транспортно обслужване или организация по извършване на ремонти  по военни клубове. Това съм имала предвид за частично, че е организаторска дейност.

ВЪПРОСА НА СТ.Ю.К.А. - По т.5.4 – В основните задължения –„Участва при осъществяването на финансовия, текущ и последващ контролна всички счетоводни документи от документооборота на отдел „Югоизточен“-изцяло се покрива. Моля обяснете в коя част се покрива?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. - В длъжността на Началник сектор „Военни клубове“ пише, че осъществява планов и внезапен контрол, не пише изрично какъв, докато при Началник сектор „Административно-информационно и финансово обслужване (АИФО)- осъществява финансов,  текущ и последващ, т.е.той извършва контрол върху всички документи, не върху счетоводната дейност, а като цяло дейността. Може да се каже, че частично се покрива в т.5.4 – правилния отговор е „частично препокриване“.

АДВ.КАЗАРОВ- Нямам въпроси към вещото лице.

СТ.Ю.К.А.- Нямам други въпроси към вещото лице.

Съдът след като изслуша заключението на вещото лице Н.К. и  изразените становища  на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА  по делото заключението на вещото лице Н.Г.К. по изготвената съдебно-икономическа експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение на  вещо лице К. в размер на 500 лева.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да довнесе сумата от 300.00 лева в 10 дневен срок от днес за пълното изплащане на възнаграждението на вещото лице.

 

АДВ.К. - Няма да сочим други доказателства. Представям списъка на разноските, ведно с  доказателства за сторените разноски.

СТ.Ю.К.А. - Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира,че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.КАЗАРОВ - От името на доверителя ми, моля да постановите  решение, с което да уважите жалбата и да отмените заповедта. Считам, че в настоящето производство тезата, изложена в жалбата се доказа. Видно, че изпълнителния директор на „ВКВПД“ не е изпълнил по същество съдебно решение за възстановяване не доверителя ми на работа. Заповедта, с която е възстановен е възстановен на несъществуваща в щатното разписание бройка, тя е без предмет. Възстановяването на длъжността е по силата на съдебно решение. Тази заповед може да се разглежда като вътрешно служебен акт, с оглед правилното отчитане на средствата. С оглед на това считам, че последващата заповед за прекратяване на служебно правооотношение  е неправилна и незаконосъобразна и моля да бъде отменена. Моля да присъдите направените съдебно-деловодни разноски,  съобразно списъка.

СТ.Ю.К.А. - От името на ИА „ВКВПД“  считаме, че поддадената жалба е необоснована и назаконосъобразна и видно  от представените доказателства длъжността, на която е възстановен не съществува, поради съкращаване и промяна на структурата на Териториалния отдел гр.Бургас. Относно представената съдебно-икономическа експертиза е видно, че частично се покриват на длъжността, която е  вакантна  Началник сектор „Военни клубове“, но въпреки  всичко лицето не е поискала да бъде назначен на тази длъжност.Видно от експертизата, както и във  връзка със Закона за държавния служител, който задължава работодателя да извърши подбор и съответно да назначи лицето на др. длъжност, освен на тази на която е възстановен. Представям писмени бележки. Моля да  оставите без уважение жалбата и да ми присъдите ю.к. възнаграждение.

АДВ.К. - С оглед изложеното моля, да имате предвид, че съдебното решение е този акт, с който е възстановен на работа, за да го изпълни. Изпълнителният директор е следвало да промени щата и предвид и едва след това да промени щата и до го уволни. Възстановен е  по силата на съдебен акт, а не по силата на заповедта. В тази връзка така както е трансформирал други длъжности на друго лице, така както  е преназначил   другите и  него  е следвало да го назначи. Видно от срока на двете заповеди, те са издадени в кратък срок, в едния ден назначаване и на другия  уволнение. Не е изпълнено  съдебно решение.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: