ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.02.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шести февруари                                     две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2330  по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ З.Н.Г. - редовно и своевременно призован, се явява адв.П.К., редовно упълномощен, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ГР.СОФИЯ редовно и своевременно призован, не се явява,  изпраща за представител  ст.ю.к.А.,  редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.     

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

          СТ.Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Делото е образувано по жалба от З.Н.Г., ЕГН ********** ***, чрез адвокат П.К., против Заповед № ЧР-11-1845/08.11.2016г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ – София, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл. е прекратено служебното правоотношение със З.Н.Г., ЕГН **********, на длъжност *** „Административно, информационно и финансово обслужване в отдел „Югоизточен“ в ИА „ВКВПД“, с ранг II-ри младши, считано от 11.11.2016г.

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Съдът посочва, че в тежест на адманистративния орган е да докаже наличието на фактическите и правни основания за издаване на оспорваната заповед, а задължение на оспорващия е да докаже наличието на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.К.- Поддържам жалбата, нямам възражение по доклада. Молим да се примат представените, както с жалбата така и с преписката писмени доказателства.

СТ.Ю.К.А. - Нямам възражение  по доклада,  оспорваме жалбата, представям доказателства, които сте изискали- два броя.

АДВ.К.- Да се приемат. Поддържаме искането за назначаване на съдебно-икиномическа експертиза,  с конктретни  задачи, посочени в жалбата.

Съдът намира, че представените  писмени доказателства в днешното съдебно заседание  са относими към предмета на делото, поради които

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА  заверени копия на длъжности характеристика на началник сектор на сектор „Военни клубове- Териториален отдел –Бургас“ и  началник сектор  на сектор  „Военни клубове –Териториален отдел Варна при ИА  „Военни клубове и военно-почивно дело“.

 

Съдът намира, че направеното искане с жалбата и допълнително в днешното съдебно заседание от процесуалния  представител на жалбоподателя за назначаване на съдебно- икономическа експертиза, е основателно,  поради което

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА  по делото съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на поставените с жалбата въпроси.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Н.Г.К.  с квилификация икономист по труда и висше образование със специалност –икономика на труда и социално дело.

ОПРЕДЕЛЯ  депозит в размер на 300.00 /триста/ лева, вносими в 5- дневен срок от страна на жалбоподателя.

След внасяне на депозита делото да бъде предадено на вещото лице за изготвяне на заключението.

Съдът намира, че делото не е  изяснено от фактическа страна, поради което

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.03.2017 година от 11:30 часа,  за която дата  и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: