ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2330 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Г.П., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява вещото лице С.А., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

        

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. - 51 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Искам да направя корекция в отговор на въпрос 5 на лист 7 от заключението, а именно за 2007 година изчисления  данък е в размер на 3 886,51 лева, а не както съм посочила 1 904,38лева, като лихвата моля да имате в предвид, че е 2727,86 лева. По погрешка съм изчислила данъка със ставка 10% , а данъкът се изчислява по таблица за 2007година. Така изложеното се отнася и за отговора на въпрос 5 в заключителната част на заключението.  Нямам какво друго да добавя към заключението.

 

АДВОКАТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.:  Искам само да уточним тази сума от 22 000 лева, която е приета за получена за 2007година и сте включили в паричния поток, какви средства са. Въпросът ми е във връзка обстоятелството, че в жалбата на лицето не видях да се оспорва такава констатация на органа по приходите, а вещото лице е дало отговор.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не знам в жалбата има ли конкретно посочена тази сума, но съм се ръководила от въпрос 2, в който е пожелано да се изготви вариант съобразно непризнатите заеми и други на физическото лице и доколкото аз не установих други суми, освен тази и средствата, които жалбоподателя твърди че е получил от „Еврофутбол”, съм ги включила в единия от вариантите на паричен поток, като суми и нищо повече, доколкото във въпроса е посочено получени суми и други.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: За 2008година на стр.7 от заключението, сте посочили  недостиг в размер на 49 306,41 лева и сте посочили данък, ако е този недостига, какъв трябва да е размера на данъка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРАБАЖДИЕВА: Тъй като получения недостиг при изготвения от мен вариант е повече от колкото установения с ревизионен акт, съм се ограничила до размера на определения с ревизионен акт  данък,  но не мога сега да кажа върху какъв недостиг беше. Ако следваше да определя  недостига от 49 306,41 лева, то данъка  щеше да е повече от определения в ревизионния акт, а именно 4 930лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Моля заключението да не бъде приемано по отношение отговора на въпрос 3, тъй като вещото лице е отговорило по категоричен начин на правен въпрос. Още повече, че по този въпрос дори практиката на Върховен административен съд е противоречива. В този смисъл, моля отговора на този въпрос да не се приеме като част на експертизата.

 

АДВОКАТ И.: Моля да поясня по първия въпрос поставен в днешното съдебно заседание от ответната страна за тези 22000 лева, че това са твърденията и фактите изложени в самото ревизионно производство и ревизиращият орган е изследвал получаването на тези суми и затова искахме вещото лице да направи и този вариант в своето заключение. По отношение възражението за приемане на отговора на въпрос 3, следва да отбележа само, че не е правен изводът на вещото лице. Напротив вещото лице е констатирало и изчислило налице ли са довнасяни годишни изравнителни вноски по ДОО,ЗОВ ДЗПО. В тази връзка следва да се приеме цялото заключение на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Относно първия ми въпрос към вещото лица, заявявам, че в тази връзка констатациите в ревизионния акт  действително касаят оспорване на получени суми в размер на 22000 лева от съпругата на жалбоподателя и в крайна сметка предметът на спора се формира от това с какво не е съгласен жалбоподателят. Това може да е констатация с която лицето е съгласно и тъй като в жалбата няма  точно конкретно посочено каква сума е получена, а още повече не става въпрос за сума получена от съпругата му и не е посочено дали твърди че е получило цялата сума, или част от нея, това поне не става ясно от жалбата и може да се е приеме, че е съгласен с тази констатация.

 

АДВОКАТ И.: В жалбата се оспорват изцяло констатациите на ревизиращия орган и не е нужно да се посочат всички факти и обстоятелства и затова с поисканата съдебно-икономическа експертиза  и отговорите поставени в нея сме искали да изследваме нещата и да се направи по този начин паричния поток.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения депозит/л.815/.

 

АДВОКАТ И.: Няма да сочим други доказателства. Представям списък за разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да сочим други доказателства

 

Съдът констатира, че по делото не е представена пълната административна преписка, а именно липсват заповеди за възлагане на ревизия, с които първоначално е възложено извършването на ревизията на жалбоподателя П.Г.П., както и́ издадените във връзка с тях ревизионен доклад и ревизионен акт и решение. Те са част от преписката и следва да бъдат приобщени като доказателства по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно седем дни преди следващото съдебно заседание, да представи заверено копие от издадените по отношение на жалбоподателя заповеди за възлагане на ревизия, ревизионен доклад, ревизионен акт  и решение на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, във връзка първоначалното възлагане на ревизията.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.10.2015 година от 11,50 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.15. часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: