ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2330по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Г.П., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на П.Г.П. против ревизионен акт №201400868/05.08.2014година, потвърден с решение № №306/04.11.2014 година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е молба с входящ № 904 от 28.01.2015година от адвокат И.И., процесуален представител на жалбоподателя, с която изразява становище да се даде ход на делото и прави искане за  допусне съдебно-икономическа експертиза, с формулирани въпроси.

Към молбата е приложено адвокатско пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.  Да се приеме административната преписка.

По отношение на зададените въпроси към експертизата, предоставям на съда.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя, в писмена молба с входящ № 90/28.01.2015година.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

 ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.А., което да бъде уведомено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.04.2015 г.  от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: