ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети април                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 232 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т.М.Л., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.З.Д. с пълномощно на лист 7 от делото.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник изпълнителен директор на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Адв.Д.: Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от административния орган, видно от която уведомява съда, че не възразява по хода на делото; взел е становище по жалбата за нейната неоснователност, както и направил доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с въпроси подробно изложени в нея.

 

         Адв.Д.: Поддържам жалбата с всички твърдения в нея. Нямам какво да добавя.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт, както и допълнително постъпилите от административния орган писмени доказателства подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 89 от делото.

 

Адв.Д.: Не се противопоставям на така поисканата експертиза. В изрична молба съм посочила също два въпроса, които моля да допълните към експертизата. Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

 

Съдът, като взе предвид направеното в днешно съдебно заседание от адв.Д. доказателствено искане свързано с назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпроси поставени конкретно в тази молба, както и като съобрази доказателственото искане на административния орган също свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза с въпроси, съдържащи се в докладваната днес молба, съдът намира за основателни исканията на двете страни, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, а при необходимост и с допълнителни такива, находящи се в администрацията на ДФ „Земеделие“ да отговори на поставените от двете страни въпроси.

 

Експертизата да се изготви от вещото лице А.А.при депозит в размер на 400 лева вносим по равно  от двете страни в 7-дневен срок, считано от днес за жалбоподателката и в същия срок, считано от уведомяването за ответника.

 

Отделно от това съдът намира за необходимо по делото да бъдат допълнително изяснени някои фактически въпроси от страна на административния орган, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото уточнение, от което да е видно площта от 1.8 хектара посочена в Приложение 1 към процесното уведомително писмо кога е заявена за одобрение от страна на жалбоподателката и дали това се е случило в рамките на 5-годишния агроекологичен ангажимент, като в тази насока да се представи относимата административна преписка, тъй като за тази площ от 1.8 хектара съдът не констатира в административната преписка да е налична съставена документация. Ако тези 1.8 хектара са били заявени посредством самостоятелно заявление, същото следва да се представи.

Необходимо е също така административният орган изрично да уточни механизма, посредством който от първоначално заявените и одобрени за подпомагане 2.41 хектара, видно от Приложение 1 към уведомителното писмо, тези първоначално одобрени хектари са редуцирани до площ от 2.14 хектара, като в тази връзка се изясни основанието откъдето произтича намаляването на тази площ.

Необходимо е също така да уточни и площта от 3.94 хектара посочени в същото Приложение 1 как се получава и на какво основание процентът на припокриване се изчислява спрямо тази площ.

 

         Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 17.09.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: