ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 232 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя СД „Братя Чаушеви 46 и сие” се явява адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

 

Адвокат Н. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по повод жалбата на СД „Братя Чаушеви 46 и сие” против ревизионен акт № Р-02-1400980-091-01/13.11.2014г., издаден от орган по приходите, потвърден с Решение № 369/22.12.2014г. от директора на дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Н.- Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт Д.- Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените от органа заверени преписи на административната преписка.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверени преписи от документите, налични в преписката по издаване на оспорения ревизионен акт.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Н.- Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата. Спорът е правен, досежно тълкуване на правна норма, препращаща към ДОПК, на основанията, които съм посочила в жалбата. Моля на доверителят ми да бъдат присъдени направените разноски, съгласно списък по чл. 80 от ГПК, който представям. В указан срок от съда, бих представила за сведение нова практика по казуса.

Юрисконсулт Д.- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като нашето становище е изложено подробно в потвърдителното решение на директора на Дирекция „ОДОП”. Освен цитираната практика от процесуалния представител на жалбоподателя, е налице и друга практика на ВАС, в подкрепа на нашето становище. Няма единно прилагане от страна на ВАС. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: