ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 27.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На двадесет и седми април                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Ж.Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 232 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ са редовно уведомени, като се представляват от своите пълномощници, съответно адв. за ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Д.А.Д. и юрисконсулт М. за ОТВЕТНИКА директор на дирекция „ОУИ” Бургас.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Г., който прави искане за конституирате Окръжна прокуратура като страна в процеса.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

Съдът като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл. 156, ал.1 от ДОПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Адв.: Поддържам жалбата на основанията изложени в нея. Не се противопоставям да бъде разпитано вещото лице в днешно съдебно заседание.

         Юрисконсулт М. Оспорвам жалбата като неоснователна. Запознат съм със заключението и не възразявам да се изслуша вещото лице.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша вещото лице.

 

         Съдът

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

С.В.А. - 45год., български гражданин, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

         Въпрос на юрисконсулт М: На стр.4 от заключението сте посочили, че плащанията са извършвани безкасово, по банков път – за кои плащания става въпрос?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, възможно е известно двусмислие, но става дума за последващите облагаеми доставки от страна на дружеството жалбоподател, реализирани в чужбина и извършените плащания от неговите клиенти по банков път и става въпрос за доставки 100% износ.

         Въпрос на юрисконсулт М.: По т.3 какъв е алгоритъмът на изчисления за преобразуване на финансовия резултат за 2007г.?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Започнала съм с декларираното по годишна данъчна декларация от страна на жалбоподателя, запазила съм увеличението на финансовия резултат, след което съм намалила финансовия резултат до размера на непризнатите разходи във връзка с разпоредбата на чл.27 от ЗКПО, след което съм получила финансовият резултат за данъчно преобразуване, от който са приспаднати осигурителните вноски. Тъй като лицето не е внесло цялото си данъчно задължение за 2007г., а е внесло една част от него, остава  му за довнасяне посоченият от мен данък на стр. 5 ведно с лихвите за просрочие. Тази уредба означава едновременно намаление и увеличение с една и съща стойност, което означава, че данъкът, който е деклариран от жалбоподателя в годишната данъчна декларация си остава същият.

         Въпрос на юрисконсулт М.: Не се ли обезсмисля в такъв случай облагането по този ред?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В никакъв случай не се обезсмисля, защото частта, която представлява печалба си остава в резултата. Например - ако увеличението на резултата е направено с 10 единици, а приходът в който е включена и печалбата е 12 единици, резултатът при образуване не са с 12, а само с 10 единици до размера на отказаните разходи, т.е. разликата от оставащите две единици независимо от това, че не са признати приход и разход, тази разлика остава облагаем доход и формира финансовият резултат за лицето. Така че не се обезсмисля корекцията на резултата в посока увеличение или намаление.

         СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

         Съдът като взе предвид изготвеното експертно заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице, на което следва да бъде изплатено възнаграждение в размер на 500 лева от внесения депозит.

                                                                                                         

         Юрисконсулт М.: Оспорвам представената експертиза в т.3. Така представеният алгоритъм на изчисление на данъчното задължение на жалбоподателя обезсмисля непризнаването на разходите и в тази връзка считам, че законът не е такъв и това не следва да бъде направено по този начин. Разпоредбата на чл.27, ал.1, т.2 от ЗКПО говори за приходи възникнали “по повод”, а не “при” непризнати за данъчни цели разходи. В тази връзка нелогично е със сумата, с която е увеличен финансовият резултат също да е и намален.

         Адв.: Нямам доказателствени искания. Тъй като ответникът не уточни оспорените от него частни свидетелски документи, представляващи разписки, като не уточни какво оспорва, дали тяхната автентичност или вярност, поради което и с оглед това обстоятелството считам възраженията ни за доказани в хода на настоящото производство. Оттеглям искането си за събиране на доказателства по т.1, на стр.5 от жалбата ни против РА. Нямам други доказателствени искания.

         Юрисконсулт М.: На стр.83 от преписката е представена разписка № 001527 за изкупена селско-стопанска продукция от Й.Т. На следващата страница е представена същата разписка в екземпляр на жалбоподателя. В тази връзка моля представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас да се сезира и ако счете, че е извършено престъпление по чл.313, респ.чл. 255-256 от НК, да уведоми Окръжна прокуратура гр.Сливен или Районна прокуратура гр.Сливен за извършено престъпление. Други искания нямам.

         ПРОКУРОРЪТ: По искането на юрисконсулт М., ако ми се представят доказателства, бих предприел необходимите действия.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези събрани в хода на ревизионното производство.

 

Като взе предвид обстоятелството, че страните няма да ангажират допълнителни доказателствени средства в подкрепа на своите твърдения и възражения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

Адв.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваният РА на основания подробно изложени в жалбата. Моля да ни присъдите разноските по делото.

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалваният РА като законосъобразен и правилен. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

ПРОКУРОРЪТ: От изготвената експертиза може да се направи един единствен извод, че жалбата е основателна и моля да бъде уважена.

 

Съдът дава на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: