О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

Град  Бургас 27.02.2009 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, Пети състав, на двадесет и седми февруари 2009 година, в закрито заседание в състав:

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

                                      

като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело  № 232 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Д.А.Д. ***, лично и в качеството му на ЕТ „Армекс – Д.Д.”***, с посочен адрес за призоваване: ***, чрез адв. П.Ш. от АК-Сливен, против ревизионен акт № 200800242/03.12.2008г., издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Сливен, потвърден с решение № РД-10-22/30.01.2009г. на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”–Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите. Жалбоподателят оспорва административния акт като незаконосъобразен, издаден при допуснато нарушение на процесуалния закон и в противоречие с материалния закон, и моли съдът да отмени ревизионния акт и потвърждаващото го решение на тези основания. По доказателствата, моли съдът да задължи ответникът изрично да отговори на въпроса оспорва ли автентичността на всички представени в административното производство разписки, по които органът по приходите не признава разходи, и ако да, кои точно от тях, за да може да ангажира в тази насока съдебно – графична експертиза и свидетелски показания. Прави искане и за назначаване по делото на съдебно – счетоводна експертиза със задачи, поставени в жалбата (на страница пета от нея).

Ответната страна – директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при ЦУ на НАП, изпраща преписката по оспорените административни актове. Няма искания по доказателствата.

Съдът намира направените от жалбоподателя доказателствени искания за допустими и тъй като в настоящото производство страните са длъжни да изчерпят всичките си доказателствени искания преди първото по делото заседание, на основание чл.149 от ДОПК, във връзка с чл.145, ал.1, т.3 от ДОПК, следва да бъдат уважени.

С оглед горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДОПУСКА извършването на съдебно – счетоводна  експертиза, която да се изготви от вещото лице С.А. след внасяне на депозит от жалбоподателя в размер на 500,00 /петстотин/ лева, платим по сметка на Административен съд – гр.Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Вещото лице да даде отговор на въпросите, поставени в жалбата до съда – лист шести от материалите по делото, след представяне на документ за внесения депозит от жалбоподателя в деловодството на Административен съд – гр.Бургас.

УКАЗВА на жалбоподателя задължението му, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи по делото актуално удостоверение за съществуването и представителството на ЕТ „Армекс – Д.Д.”***. При неизпълнение на тези указания на съда в дадения срок, производството по делото ще бъде прекратено.

УКАЗВА на ответника, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да заяви писмено дали оспорва всички приложени към оспорения ревизионен акт разписки, по които органът по приходите не е признал отчетени от жалбоподателя разходи, и ако да, да конкретизира документите и основанията, на които ги оспорва. Молбата да се представи с препис за жалбоподателя.

НАСРОЧВА открито съдебно заседание на 27.04.2009г. от 15,15 часа, за която дата и час да се призоват страните. Вещото лице да се призове за насроченото съдебно заседание след представяне на документ за внесен депозит за изготвяне на съдебно – счетоводната експертиза.

ПРЕПИС от определението на съда да се изпрати на страните.

Определението не подлежи на обжалване.                                

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: