ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 02.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На втори ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2328 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУЛГАРПЛОД“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. С.П. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика“ – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт И.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба БУЛГАРПЛОД“ ЕООД против ревизионен акт № Р-02000216006199-091-001/03.05.2017 г.,  издаден от Г.П.– началник сектор, възложил ревизията и Р.Т.– гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 171/24.07.2017 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ към ЦУ на НАП – гр. Бургас.

В жалбата е направено искане, на осн. чл. 157 от ГПК за назначаване на съдебно-счетоводна-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложената към данъчната преписка доказателства и провери счетоводните документи на ******,  както и като извърши проверка на място в двата обекта, находящи се в ***, да изготви писмено заключение със задачи, посочени в нарочна молба, неразделна част от жалбата. Иска се и да се задължи приходната администрация да представи данъчната преписка в пълния обем на събраните в хода на данъчната ревизия и на административното производство доказателства. Към жалбата е приложена и молба с поставени в нея 4 въпроси за експертиза.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. С оглед на доказателствените искания - поддържам искането си за назначаване на съдебно-счетоводна-икономическа експертиза със задачите, посочени в молбата.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените в преписката доказателства, както и днес представените доказателства по отношение валидността на електронните подписи на органите, издали ревизионния доклад и ревизионния акт, както и писмото на „БОРИКА“ АД с изх. № 785/05.09.2017 г., с което са изпратени същите за сведение.

По отношение направените доказателствени искания, категорично възразявам по отношение на въпрос 1. На първо място фактическото състояние на двата обекта не може да бъде установено и не следва да бъде установено от съдебно-счетоводната експертиза. Вещото лице икономист не притежава специални знания по отношение на така зададения въпрос. Това се отнася и до довършителните СМР, положеното оборудване, направеното обзавеждане, реално обособяване и ползване, съпътстващите разходи, моментът кога е започнало ползването. Считам, че по така зададените въпроси не следва да бъде допускана експертиза.

По отношение на въпрос 2 - предоставям на съда.

По отношение на въпрос 3 също предоставям на съда.

Тъй като въпрос се повтаря и не е уточнен, моля да бъде разделен на въпрос 2а и въпрос 2б.

За въпрос 4 – също предоставям на съда.

Считам, че има няколко подвъпроса по така зададения въпрос - налице ли са изискванията на материалния закон за упражняване правото на данъчен кредит, което е въпрос от компетентността на съда, а не на вещото лице.

АДВ. П.:  Относно възражението спрямо въпрос 1, че вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза не е компетентно да отговори, считам, че е неоснователно възражение, тъй като реално довършителни СМР касаят поставяне на плочки и подови настилки, дотолкова доколкото са налице въпросните подови настилки - това е идеята на поставения въпрос, на който вещото лице би могло да отговори. По отношение на останалите неща, които сме поискали, и по отношение на представените разходно-оправдателни документи - фактури за закупени обзавеждания и оборудвания, искането ни е вещото лице да установи дали въпросните вещи се намират в този недвижим имот. Те са реално два обединени апартаменти, и тяхното разположение. Как са разположени, къде са разположени вещите. Действително не  е нещо, за което са искат други специални познания за икономическа експертиза. Въпросът е само за  наличието на тези стоки като обзавеждане и оборудване в обекта. Що се касае до възражението по т.3 и т.4, мотивирано от колегата, се касае за правен въпрос. Нашето изрично искане е от фактическа гледна точка дали са налице предпоставките за прилагане на съответните текстове, нищо повече. Не е вещото лице, което ще каже законосъобразно или не се отказва правото на данъчните. Това е прерогатив на съда. Възраженията са неоснователни, моля да не се уважат.

ГЛ. ЮК И.: Поддържам становището си за недопускане и моля да не вписвате въпрос 1 в този му вид, а именно: установяване на фактическото състояние на двата обекта. В това число на лице ли са плочки - поставени, налице ли е  обзавеждането, за което се твърди,че е в него. Следва да се отбележи, че аргументът, изтъкнат от колегата за независим поглед към нещата - в хода на ревизията на два пъти е искан достъп до двата обекта и такъв не е бил осигурен. В хода на административното обжалване отново бе поискан достъп до апартаментите. Отново бе отказан с аргумент, че единият от апартаментите се ползва под наем. Ако са отпаднали основанията за това препятстване и ако допуснете този въпрос, въпреки моите възражения, то държим при фактическия оглед на този апартамент да присъства и страната по делото или нейния процесуален представител.

На второ място това по своята същност представлява оглед на някакво фактическо състояние на нещо. Считам, че този оглед не може да бъде извършен от вещо лице, а трябва да е извършен от съда.

АДВ. П.: Изразените съображения от колегата считам за неоснователни. Колегата се позовава на това, че са правени опити от страна на ревизионния екип да посетят обекта. Да, действително е имало такова искане и същите са били закарани до съответната сграда, тогава там е извършван ремонт. Затова, че действително представлява оглед на място, тъй като реално приходния орган твърди, че въпросните вещи не се намират там или се ползват за лични нужди всички, или на друго място, това е целта да се видят дали са там и кой ги полза. Не възразяваме при огледа на място да присъства освен представител на жалбоподателя, и лице от приходната администрация, заедно с вещото лице. Не възразяваме.

ГЛ. ЮК. И.: Поискахме да отидем. Отказано ни беше. Всички констатации се градят на това, че не ни е осигурен достъп, три пъти се ходи.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от ответника с писмо вх. № 8769/18.08.2017 год. административна преписка  като доказателства по делото, както и днес представените от ответника доказателства.

 

Съдът счита искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза за допустимо и относимо към предмета на спора, с изключение на въпрос 1, относно който предоставя възможност на жалбоподателя да преформулира и уточни съдържанието на въпроса, след което относно него ще се произнесе в закрито заседание. Относно останалите въпроси – въпрос 2а, 2б, 3 и 4, съдът счита искането за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и където е необходимо, да отговори на поставените в молбата на жалбоподателя въпроси – 2а, 2б, 3 и 4 -л. 14 от делото.

         ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за извършване на експертизата в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд - Бургас, като в същия срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

 

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Ж.Д..

 

ГЛ. ЮК. И.: Моля след изготвяне на нарочна молба от жалбоподателя, в която въпрос 1 бъде преформулиран, да ми се даде възможност за становище.

 

         За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.01.2018 г. от 14,20 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

        

Вещото лице да бъде уведомено след представяне на доказателство за внесения депозит, като му се укаже, че следва да  изготви заключението не по-късно от седем дни преди датата на следващото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:29 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                   СЪДИЯ: