ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.11.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Сийка Хардалова  

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2327 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ДО РЕ МИ“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат  Н., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Е., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за налагане на ПАМ № ОП-288-0131106/16.08.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

На 13.11.2017г. е постъпила молба от пълномощника на ответника с искане, поради затруднения в транспорта, настоящото дело да се разгледа от 10.40 часа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Молбата, с която исках да бъде разгледано делото след всички насрочени дела за днешно съдебно заседание, отпада.

АДВ. Н.: Поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Няма да соча нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам така подадената жалба. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Н.: Уважаеми административен съдия, моля да уважите жалбата на моя доверител и отмените наложената принудителна административна мярка, като незаконосъобразна. В сезиращата съдът жалба, както и в допълнението към нея сме изложили подробни мотиви, които моля да съобразите.

Моля да ни присъдите съдебно-деловодни разноски в размера на заплатената държавна такса.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаеми г-н председател, считам така подадената жалба за неоснователна по следните съображения:

При извършената проверка в търговския обект, стопанисван от „ДО РЕ МИ“ ООД е констатирано, че не всички продажби извършени в търговския обект се регистрират. Търговският обект е със 120 места и е доста голям, като се реализират големи обороти. Извършените продажби са неотчитани системно и водят до ощетяване бюджета РБългария, тъй като не могат да доведат до точно определяне на публичните задължения на дружеството. Административнонаказващият орган е наложил тази мярка, за да превъзпита нарушителя за спазване на установения и определен ред за работа с касовите устройства и тъй като са взети предвид както големината на заведението, което се състои от 120 места за консумация, нЕ.ото работно време и местоположението му, е наложена тази ПАМ за срок от 14 дни.

Уважаеми г-н председател, също така е видно, че нарушителят има доста нерегистрирани продажби, което е отчетено при изваждане на контролна лента от касовия апарат.

С оглед на горното, моля да постановите вашето решение, като потвърдите издадената от директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас – Пенка Жекова заповед за налагане на принудителна административна мярка, като законосъобразна и мотивирана.

Моля да ни присъдите дължимото юрисконсултско възнаграждение.

РЕПЛИКА НА АДВ. Н.: Изложените доводи не кореспондират с фактическата обстановка. Извършена е оперативна проверка на 13.07.2017 г., за което е представен протокол и видно от него не е констатирано никакво нарушение. Впоследствие по неведоми пътища се появява издаден бон, за който моят доверител е санкциониран. В хода на проверката не е установено извършено нарушение.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Не съм съгласен с тази реплика, тъй като в ТД на НАП се водят на отчет всички касови апарати и се получава информация за всички реализирани продажби. Колегите са отишли на проверка след като са установили, че няма отчетена такава продажба.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:40 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: