ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На десети октомври                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2327 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12:17 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Дикс 2001“ ЕООД, редовно призован, се представлява от законния си представител - управителя Д.Б. и от представител по пълномощие адвокат С.Б., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям писмо от „Борика“ АД с изх. № 785/30.09.2017г., ведно с приложение към него, както и разпечатка на електронните подписи на лицата издали ЗВР, РД и РА, както на оптичен носител - диск (СD) със записани пет броя файлове, чрез които може да бъде проверено дали съответния служител е подписал акта с електронния си подпис.

АДВОКАТ Б.: Не възразявам да бъдат приети представените доказателства.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 02.10.2017г.. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което пристъпва към изслушването му, като снема самоличността му както следва:

С.В.А., 53 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: По първия въпрос, относно водената счетоводна отчетност по обекти, може ли да ни кажете дали при жалбоподателя е водено отчетност по обекти и дали това е необходимото?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Отчетността е водена по обекти, описано е подробно в заключението. Посочила съм пример на л.4 от заключението за това, какви разходи като вид и като размер са натрупани към три от обектите – посочила съм го в табличен вид. Това е и за останалите обекти. Избирателно съм направила тези три обекта.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: Тази отчетност приложима ли е съгласно счетоводните стандарти.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Доколкото в счетоводните стандарти няма посочена конкретика, това е по преценка на предприятието. Но този вид отчетност дава информация, какви са натрупаните разходи по обекти и в този смисъл има достатъчно за всеки потребител.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: По отношение себестойността на обектите – на стр. 4 сте посочила, че на база първичен счетоводен документ. Въпросът е останалите първични счетоводни документи отговарят ли на изискванията –  дали останалите отговарят.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: От изброените от мен обр.19, само той би могъл да отговаря  като изискващ по закон, като в обр.19 има положени и подписи, които не са задължителни и в този смисъл обр. 19 също съдържа .

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: А касови ордери, във връзка с изготвяне на заключението проверявахте ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм проверявала касови ордери.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: Проверихте ли за пътни лисата, документи за разходи за гориво?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Всички разходи, които са натрупани към стойността на обекта съм посочила по вид, като такива, които участват в себестойността на обета. Към всяка сума – напр. транспортни, горива - има посочен първичен документ. Не съм проверявала всеки първичен счетоводен документ, защото това е практически невъзможно. Към всеки разход има първичен документ, има записана операция.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: Записали сте, че няма описание подробно за СМР. Този начин на оформяне на документите, отговаря ли на счетоводните изисквания?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: За мен - абсолютно да, стига протокол обр.19, където е включена всякаква информация. Ако са описани подробно всички извършени СМР, това означава фактурата да е 40 листа. В ЗСч е записано ясно какво трябва да съдържа една фактура.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: Посочили сте, че изписването на материали освен в счетоводния софтуер, е извършено на база справка – този начин съответства ли на счетоводните норми?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма пречка този начин на отчитане да бъде по начина на извършено и в заключението си съм го записала, стига между аналитичното и синтетичното да няма разминаване, на софтуер, на хартиен носител – такива изисквания в закона няма. Има изискване да има равенство, което е спасено.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: А екселската таблица?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В тази екселска таблица са разпределени разходите от група 60.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.:  На база на тези справки от софтуера и тази от екселската таблица, може ли да бъдат определени разходите по процесните фактури?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Процесните фактури участват в себестойността на обектите. Всички разходи се виждат по видове и на каква стойност са, вкл. и разходите по процесните фактури за СМР.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: По същият начин за формирането на данъчна основа има ли достатъчно информация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: За мен има достатъчно счетоводна информация.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: При отговора на въпрос 1 и 2 сте проследили документацията и начина на тяхно отразяване. На тази база може ли да заключите, че жалбоподателят е изряден платец?

Съдът не допуска поставеният въпрос, тъй като е правен.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: На тази база може ли да се направи извода относно признаването на данъчен кредит?

Съдът не допуска поставеният правен въпрос.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: При отговора на въпрос 4 относно съдържанието на фактура – може ли да отговорите, че фактурите съдържат всички реквизити за данъчни цели?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Записано е в заключението – да, съдържа всички реквизити съгласно българското законодателство.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: Относно въпрос 6 – посочили сте, че „Гардън транс 71“ ЕООД е предоставял само труд, приемате ли, че липсата на обезпеченост, е тази, която се отразява върху реалността на доставките – как влияе тази материална обезпеченост по отношение реалността на доставките.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Вероятно, или неправилно съм се изразила. В първото изречение съм написала влияе, но не за конкретния случай.

Понеже въпросът е свързан с отговора на съдебно-техническа експертиза, разбрах, че става въпрос само за труд, записаното е в тази връзка.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: Материалната обезпеченост влияе ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Ако говорим само за труд, не коментираме материалите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: По въпрос 5 - отнасят се до изработка на рекламни материали – относно тези фактури, посочвате, че разходите са отнесени като текущ разход.

Например фактура №69/30.12.2014г. с предмет „изготвяне на коледна украса“ – защо тази коледна украса не се ползва и следва ли да не е като текущ разход, и кой би бил бъдещия период?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Всички разходи, които се отсят до реклама и рекламни материали и такива, които по някакъв начин популяризират дружество, по правило се отнасят като разходи за бъдещи периоди. Колко да е този бъдещ период, определя самото дружество, ако е повече от един отчетен период.

В случая всички разходи са отнесени като разход за външни услуги не бих могла да кажа за какъв период. Доколкото предмета ясно е посочен във фактурата и има характер за реклама, съм приела, че участва в бъдещи периоди, а периодът е по преценка на дружеството. 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: А не следва ли да се изследва кога се ползва този разход и след като специално се ползва?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В случая не става въпрос кога, в кой момент е ползвано, кога е поставено рекламното съоръжение, а става въпрос през какъв период от време тази реклама се отразява върху дейността на дружеството, защото този период е определяем в бъдещето.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: Има разходи, които са направени през м.март 2015 г. – каква ще е причината чак следващата година да бъдат отчетени?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Ако това беше направено от дружеството, то трябваше да си определи периода за разсрочване, не бих могла да кажа, не мога да определя този период.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: Това отбелязване на тези фактури има значение за финансовия резултат, но не и за данъчните фактури?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това счетоводно отразяване се отнася за влиянието на тези фактури върху периода.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б.: И финансовият резултат би се променил следващата година?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. Да, точно така.

АДВОКАТ Б.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: Относно отговорът на въпрос 1, както стана ясно „Гардън транс 71“ ЕООД е предоставил само услуги с труд. Къде би следвало да бъдат отразени тези разходи? От къде е направен този извод, в коя група - на стр. 4 са посочени обектите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На л.4 от заключението, където е изброено какви разходи. Тези разходи за труд участват в група 15 – СМР.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер на 600лв., от които първоначално са внесени 500лв. и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок да внесе разликата от 100 лв. по сметка на Административен съд Бургас, като му УКАЗВА в същия срок да представи доказателство за това по делото

Да се издаде РКО за вече внесената сума, а след представяне на доказателство за довнасяне - да се издаде втори РКО.

ПРИЕМА представените от пълномощника на ответника доказателства за компетентността на органа издали ЗВР, РА И РД.

 

АДВОКАТ Б. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми, като при постановяване на решението моля да съобразите следното:

Считаме, че обжалваният административен акт е нищожен, тъй като е издаден от некомпетентен орган, и това рефлектира на акта, тъй като издателят Н.К.Ж.е началник сектор и тя не е компетентна по степен. Оспореният ревизионен акт е нищожен и в тази насока представям за сведение решение на АССГ по идентичен случай, в който е цитирана обилна практика на ВАС, и в тази част моля да съобразите тази практика.

На второ място съвместяването на двете качества на РА и РД влияе върху законосъобразността на оспорения акт.

На трето място - допуснати са нарушени на процесуалните правила. Обжалваният акт е незаконосъобразен и за това, че при ревизията органът е излязъл извън предмета и обхвата на проверката определен със ЗВР по отношение както на ревизирания период, така и на определените данъци. Твърдим, че обжалвания административен акт е издаден в нарушение на материалния закон и изводите за нереалност на доставката са незаконосъобразни и недоказани, което се установява от приетата съдебно-техническа експертиза, в която беше установено, че обектите и доставките са реални, както и от заключението на съдебно-счетоводната експертиза, от която се устави по безспорен начин, че е водена отчетност по обекти, че е обоснован всеки разход, както и че издадените първични счетоводни документи при жалбоподателя отговарят на законовото изискване.

Моля да постановите в тази насока вашето решение, като ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Претендираме разноски, съгласно списък, който представяме.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като необоснована и недоказана.

Относно твърденията за липса на компетентност на издателят на акта Н. К. Ж., такива са посочени в тълкувателно решение на ВАС, което също е прикачено към административната преписка.

Подробни съображения ще представя в писмени бележки, в даден ми от вас срок.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 6 525 лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 11 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.47 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: