ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2327 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12:04 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Дикс 2001“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Не се явява вещото лице С.А..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от вещото лице С.А., с която иска да му бъде определен нов срок за изготвяне на заключението, тъй като е уведомено на 19.05.2017г.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, в която се посочва, че депозитът по назначената съдебно-техническа експертиза е платен на 04.04.2017г., но след два опита да се свържат с вещото лице са установили, че съдът не му е съобщил за експертизата.

Съдът, в предходното съдебно заседание, в което е допусната съдебно-счетоводната експертиза, изрично е указал на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от съдебното заседание следва не само да внесе определения депозит, но и да представи по делото доказателство за това. В същото определение съдът, при назначаване на вещото лице, изрично е указал, че то следва да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. Доказателството за внесения на 04.04.2017г. депозит е постъпило на съда на 19.05.2017г. На същия ден съдът е уведомил вещото лице, което се потвърждава и от молбата, депозирана от самото вещо лице по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата съдебно-счетоводната експертиза.

Моля да приложите чл.92а от ГПК и да наложите санкция на жалбоподателя.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2017г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.09 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: