ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети февруари                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2327 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Дикс 2001“ ЕООД, редовно призован, се представлява от законния си представител - управителя Д.Б. и от представител по пълномощие адвокат С.Б. от САК, с представено пълномощно по делото.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, няма представител.

 

АДВОКАТ Б. – Уважаема госпожо съдия, моля да не се дава ход на делото, на основание. чл.22, т. 5 и т.6 от ГПК от името на доверителят ми правя искане за отвод на настоящия състав, тъй като между страните по настоящото дело е имало друго дело, а именно адм.д. № 1627/2012г., което е разгледано от същия съдебен състав. По това дело същият съдебен състав е отхвърлил жалбата на доверителя ми, тъй като едно от оплакванията ни, предмет на настоящото дело е, че ревизията, която е предмет на обжалване в настоящото производство, се позовава на констатации и изводи по предходна ревизия, която е била предмет на разглеждане на предходното дело, както и има застъпване на периодите на ревизиране, а от друга страна предмет на ревизията са били едни и същи данъчни задължения. Имаме съмнения в безпристрастността на съдебния състав, тъй като в рамките на предходното дело не бяха уважени част от доказателствените искания и възраженията на доверителят ми, както и считаме, че доказателствата по делото бяха анализирани предубедено и тенденциозно. В тази връзка и за да няма съмнения относно безпристрастността на съдебния състав, правим настоящото искане и моля жалбата да бъде разгледана от друг съдебен състав от същия съд.

Първоначално тази ревизия, предмет на настоящото оспорване, е започнала от периода 01.09.2012г. по отношение на установяване на задължение на всички видове данъци. Впоследствие, със заповед за изменение на ревизията, органът по приходите е преминал към разглеждане и установяване на задължения за заден период, а именно 01.01.2012г. По предходното оспорване в адм.д. № 1627/2012г., Върховен административен съд частично отмени решението.

 

По искането за отвод, съдът намира следното:

Обстоятелството, че съдебният състав е разгледал друг съдебен спор, който има за предмет други факти и се е произнесъл по тях, не обосновава предубеденост на този съдебен състав. Ако се следва логиката на жалбоподателя, то никой съдебен състав в страната, веднъж разгледал един спор, не би могъл поради предубеденост, както беше наведено във възражението, да разгледа друг спор между същите страни. Независимо, че се касае за установяване на публични вземания и в двата случая, тези дела имат различни фактически установявания, различен предмет. Предубедеността на съда не се определя от обстоятелството, че съдът вече е разгледал и решил някакви спорове между тези две страни, почиващи на други спорни факти. Не са наведени никакви конкретни факти, които да сочат, че настоящият състав, с действия или изказвания в хода на предишното производство, или по някакъв друг начин е създал у страните усещане, че ги поставя в неравнопоставено положение една спрямо друга пред него. Съдът може да разглежда и в бъдеще спорове между тези страни, но това се определя единствено от системата за случайно разпределение на делата. Фактът, че предишният спор е завършил пред настоящата инстанция с отхвърляне на жалбата по никакъв начин, не предпоставя наличие на предубеденост, нито означава, че същият ще е изхода и по настоящия спор. Спорът се разрешава единствено въз основа на доказаните факти и приложимия към тях закон. Това е по отношение на възражението на приложението на чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК.

Относно т.5 от чл. 22, ал.1 ГПК, съдът счита, че въобще не са налице основанията на закона, тъй като законът има предвид участие при разрешаване на същото дело, а не при разрешаване на друг спор, в който меродавни са били други факти. Настоящият спор започва с това съдебно заседание и няма как съдебният състав вече да е взел участие по сега в разглеждането му, т.е. разпоредбата на чл.22, ал.1 т.5 от ГПК има предвид съвършено различна хипотеза, каквато в случая не е налице.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателят, основано на чл.22, ал.1, т.5 и т.6 от ГПК за отвод на съдебния състав.

 

АДВОКАТ Б. – Други възражения нямам. Моля да се даде ход на делото.

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02002815010743-091-001/29.07.2016г., съставен от органи по приходите при ТД на НАП Бургас, в частта, в която е потвърден с решение № 250/17.10.2016г. на изпълняващ правомощията директора на дирекция „ОДОП“ Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ Б. – Поддържам жалбата.

По отношение на постъпилата по делото административна преписка искам да заявя, че по делото са представени справки от служба ЕСГРАОН за физически лица, които не са работили на процесния обект и не са работили за фирмата. Същите са представени от органа по приходите и тези доказателства, в тази част, ги оспорваме. Твърдим, че нямат отношение към настоящия спор, те са неотносими към спора.

От името на жалбоподателя правим доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, след изслушването на която, ще искаме да бъде назначена съдебно-счетоводната експертиза, като исканията сме формулирали в писмена молба, с препис за ответната страна, която представям.

Относно въпрос 3 към съдебно-техническа експертиза, ние казваме, че нямаме общи работници, които да изпълняват някои специфични дейности, а това е специфичен въпрос, за който са наемани подизпълнители.

Относно искането ни за допускане на свидетели, моля същите да бъдат разпитани преди изслушването на съдебно-техническа експертиза. Със свидетелите ще доказваме начина и организация на работа на въпросните обекти, както и отношенията на „Дикс 2001“ ЕООД и другите доставчици. Електроинженерството е специфична дейност, извършвали сме инструктажи на тези лица, има присъствени книги, и в тази връзка сме правили разходи, а те са полагали само труд. Единият от свидетелите е този, който е установявал наличието на работници с подписите им от двата обекта, а другият е от фирмата подизпълнител. Органът е приел, че тези лица не са съществуващи. А ние искаме да установим, че това са реални лица, служители на нашите подизпълнители.

 

По доказателствата, съдът установи, че по делото не е представен опис на ревизионната преписка, която е твърде обемна и изисква много процесуално време в съдебно заседание да бъде описано всяко доказателство в нея, за това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото пълен опис на писмените доказателства, които се съдържат в ревизионната преписка.

 

Съдът намира искането на жалбоподателя за извършване на съдебно-техническа експертиза за допустимо и необходимо, касаещо събирането на годни и относими доказателства, за които сам не разполага със специални знания, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши оглед на място, както и на всякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните в нарочна молба от жалбоподателя 10 въпроса.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 450 лв. вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

Съдът УКАЗВА на страните, че ще определи вещото лице след внасяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели, водени от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

 

По искането за допускане на съдебно-счетоводната експертиза съдът ще се произнесе след приемане заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, във връзка с обстоятелството, че жалбоподателят иска данните от съдебно-техническата експертиза да бъдат ползвани при изготвяне на съдебно-счетоводната експертиза.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.03.2017г. от 11.45ч.,за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.02 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: