ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.01.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети януари                             две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2326 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„СИЙ ПАРАДАЙЗ“ ООД, представлявано от управителя Л.К.К.,  редовно и своевременно призован, не се явява. Представляват се от адв.К.К., надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител  адв.Б.Й.,с  представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Й. : Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Производството е образувано по жалба от „Сий Парадайз“ ООД, ЕИК 202283086, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул.“Гладстон“ №57, представлявано от управителя Л.К.К., с постоянен адрес: град Бургас, ул.“Петко Каравелов“ №16, ет.1, ап.1 срещу Заповед №8- Z- 963/14.08.2017 година на кмета на Община Созопол, с която е разпоредено изземване от „Сий Парадайз“ ООД на общински имот, публична общинска собственост, представляващ част от недвижим имот-частна общинска собственост, с идентификатор №67800.505.32, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Созопол.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

 

                АДВ.К.: Нямам възражения по доклада. Представям  и моля да приемете справка за поземлен имот, издаден от Службата по вписванията. По отношение на жалбата искам да допълня. Въпросният имот  изобщо не е общинска собственост, а е частна собственост. Първоначално  е бил отчужден на едно дружество,  което е отчуждило да друго дружество.  Изобщо имота не представлява общинска собсвтвеност и е недопустимо негово изземване. Постановеният административен акт е неправилен и моля да постановите решение, с което да го отмените изцяло. И моля да се присъдят разноските.

АДВ.Й.: Ние оспорваме жалбата като неоснователна. В жалбата са изопачават съществуващи факти, установени в констативни протокил, които са приложени по преписката. Действително се цитира   въпросния имот, за който имот жалбоподателя представя справката. Той не е общинска собственост. Моля да се има предвид, че в заповедта изрично е коментирано,  че става дума за части от имот,  който засяга  така наречената „Южна алея“ и „Крепостна стена“ на Община Созопол /Стар град/ и в този смисъл изземването касае единствено държания без правно основание от жалбоподателя част от „Южната алея“, който безспорно представлява  публична общинска собственост. Същевременно  моля, да се има предвид, че не се спори между страните и е установено по делото, че  жалбоподателя  своевременно, след съставянето на констативния протокол е освободил  процесния имот публична общинска собственост,  поради което и по- нататъшни действия по изземване съгласно чл.65 от ЗОС не са извършени именно поради обстоятелството, че в определения срок за доброволно  изпълнение жалбоподателя е изпълнил указанията и е премахнал съответните маси и столове, описани  подробно в констативните актове. Това е довело и до обстоятелството, констатирано от съда, че именно  извършеното, видно от мотивите на определението на съда, че безспорно е извършено освобождаване, поради което не се налага, както предварително изпълнение,  така и прекратяване съответно на производството.

В този смисъл  единствената възможност да продължи производството  конктретно с положителен резултат за  жалбоподателя да се докаже  наличие на противоречие по смисъла на АПК, а такива основания в жалбата не се навеждат. Свързани само с неточността в отразяване на имота,  съответно свързани с допуснатото предварително изпълнение, както с нарушено право на защита. Липсва правен интерес. Ако не се навеждат нови възражения срещу административния акт считаме, че липсва правен интерес от продължаване на производството. В случай, че се наведат нови възражения моля, да ни се даде възможност да изразим становище по тях.

Моля да се има предвид, че са съставените два констативни протоколавъв връзка с извършеното нарушение. Като по първия жалбоподателя е отказал до получи и не е предприел действия, удостоверени по надлежния ред. Моля да се има предвид, че в заповеда е цитиран и втория консативен протокол, в който е установено, че също не са извършени действия като съответно е указан срок за премахването на незаконно поставени маси и столове.

 Същевременно моля, да се има предвид и обстоятелството, че  изрично са упоменати, както „Южната алея“, така и „Крепостната стена“ в констативните протоколи и дори да приемем, че е допусната неяснота в никакъв случай  това не води до основание за незаконосъобразност,  защото там изрично са посочени всички действия на административния  орган конкретно и последавателно. Моля да се има предвид, че жалбоподателя безспорно е изпълнил  указанията освобождавайки имота публична общинска собственост. В допълнение моля, да приемете изцяло приложената административна преписка въз основа на която се изяснява тази фактическа обстановка която ние твърдим.

 

АДВ.К.: Би следвало да внеса уточнение -  аз оспорвам твърдението, че ние сме изпълнили указанията за освождаване владението,  доколкото дружеството никого не е упражнявало владение в имота. В сравката е представен имот с друг идентификатор. В тази заповед е посочен имот, който не е общински,   не може да бъде саниран от обстоятелството, че той бил част от друг имот. От справката, която представяме днес, ид. части не притежава Община Созопол, а друг частно-правен субект.  Този субект владее имот, който е часта собственост по силата на договор за наим. Фактът, че този имот се намира в самата южна алея, не означава, че владее и тази алея. В заповедта не се сочи  идентификатор на тази алея. Аз намирам тази заповед за опорочена, защото се сочи имот, който не е общинска собственост.

АДВ. Й.: Категорично,  в заповедта изрично е посочено, че става дума за държане на имо,т което е основание по чл.64 от ЗОС за предизвикване на производство по чл.65 от ЗОС и в тази връзка  моля, да се има предвид безспорен е факта, че общината никога не е имала към имота частна собственост. Изрично е упоменато в констативните протоколи въз основа  на които е издадена заповедта, че става дума за държане без основание на част от „Южната алея“, която е безспорно публична общинска собственост. Моля, да задължите жалбоподателя да установи  обстоятелството, оспорва ли факта  дали  е извършено от него премахване на съответните маси и столове в съответния срок, указан за доброволно изпълнение.

С оглед изявленията на страните по делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  постипилите с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание, а именно: Справка за поземлен имот, пл.№ 226, площ 379.00 кв.м.,обл.Бургас, общ.Созопол, гр.Созопол, ул.“Кирил и Методий“ №36, дворно място от 380 кв.м.

АДВ.Й.: Моля, потвърждавам искането за изявление от страна на жалбоподателя да заяви  дали в указания му срок е премахнал масите и столовете,  които обуславят държането на имота,който е публична общинска собственост. Моля, да се има предвид, че тези констатации са направени, както от административния орган, така и от съда при постановяване на негово определение, свързано с предварителното изпълнение.

АДВ.К.:  Аз намирам, че в настоящият случай от съществено значение е дали вече  в постановения административен акт е отразено валидно правно основание.Всякакво изявление  няма отношение с това дали въпросната заповед при нейното издаване е  правилна и законосъобразна по вече  изложените  съображения.Други доказателства няма да соча.

АДВ.Й.:  В какво счита, че е нарушено изискването на чл.146 АПК.

АДВ.К.: Отново заявявам, че в  заповедта е  цитиран поземлен имот, който не е собственост и не следва да породи правни действия.

АДВ.Й.:  Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Моля да уважите жалбата с направените  уточнения в днешното съдебно заседание.Моля, да ни се присъдят разноските.

АДВ.Й.: Моля да  отхвърлите жалбата, първо поради липса на конкретно основание по реда на чл.146 от  АПК. На второ място поради обстоятелството, че е отпаднал правния интерес от оспорвания административен акт, предвид обстоятелството, че безспорно е между страните, че посегателство и изземване на имот, частна собственост от страна на Община Созопол  не е направено,  както де факто, така и де юре.  Дори и да премете, че в мотивите на заповедта има неточност в израза, то в конкретизацията за незаконосъобразно държане от страна на жалбоподателя   е установено с двата констативни протокола, въз основа на които е издаден и административния акт. Считам за неоснователно единственото твърдение по същество,  касаещо законосъобразността на административния акт от страна на жалбоподателя, че става дума за владение, което е неснователно.

Моля, да се има предвид, че изрично е установено държане, без правно основание, което пък е основание по смисъла на чл.64 от ЗОС за издаване на акта по реда на чл.65 от ЗОС.

С оглед на това моля, да охвърлите жалбата като неоснователна и поради отпаднал правен интерес  и липса на  основания за незаконосъобразност по смисъла на чл.146 от АПК на оспорвания административен акт. Моля да ни присъдите направените по делото разноски в размер на адвокатското  възнаграждение и постановите решение в тази смисъл.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: