ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На пети ноември                                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2325 по описа за 2012 година

На именното повикване в 16.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.К., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Е., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

         В съдебна зала се явява вещото лице С.А..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед становището на страните и като взе предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Докладва, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е представено на 28.10.2013 – т.е., в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. Е.: Да се изслуша вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се изслуша заключението.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице на което снема самоличността както следва:

         С.В.А. – 50 години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

         Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.: През годините от 2000 г. до 2008 г. няма ли доходи от трудова дейност?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не са ми представени данни за получени трудови доходи от жалбоподателя през посочения период.

         АДВ. Е.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 2 и 3 сте описали документите представени от жалбоподателя. На стр. 3 е посочено ГДД. Бихте ли казали за кои години са представени декларации и сте взели предвид посочените в тези декларации данни при изготвяне на заключението?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочила съм периода за който са ми представени ГДД и той е от 2000-2011 г. Беше ми представена и декларация за 1999 г., която не съм използвала.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Беше ли представена декларация за 2007г., 2008 г. и 2009 г.?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За посочения период са ми представени декларации. Не съм проверявала обаче дали тези декларации са входирани в НАП. По този повод не мога да кажа дали за този период има подадени в НАП декларации. Не мога да кажа дали са подавани. На мен са ми представени.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: В декларацията за 2009 г. лицето е декларирало в част VІІ, в таблица 1, че е лицето е предоставило заем на „Кармаг” ООД в размер на 30 000 лв. Дали същата сума е отразена в паричния поток на лицето?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изготвяне на паричния поток съм съобразила предоставените ми документи в частта 2000 г. до 31.12.2004 година. За периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2010 г. съм повторила констатациите в приходната и разходната част така, както са направени от органа по приходите с единствено допълнение. Представен ми беше договор за заем от 11.02.2008 г. и разписки за върнати суми, като само този договор в частта 2005-2010 г. съм съобразила в приходната и разходната част на паричния поток В останалата част съм съобразила констатациите на органа по приходите при определяне на паричния поток. Това съм направила, защото освен този договор от 2008 г. други документи, които да касаят този период не са ми били предоставени.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Съобразявайки се с вашия отговор не сте взела предвид нито в приходната част, нито в разходната част договор за заем с лицето Вера Борисова Рангелова.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този договор не съм го взела предвид.

         АДВ. Е.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам така представената експертиза, тъй като същата е изготвена въз основа на некоректни данни, поради което и изготвения паричен поток също е некоректен. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 600 лв., платими от внесения депозит.

         Предвид липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         Дава думата по същество:    

         АДВ. Е.: Моля да уважите жалбата. Ще представя подробни писмени бележки. Да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски. Представям списък за разноските.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Ще представя подробни писмени бележки, в указан от Вас срок. Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 1245 лв.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на страните за изготвяне и представяне по делото на подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: