ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 16.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2324 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  ЕТ „Агроинвест 84“, редовно призован, се явява лично управителят Г.Т.и адв. И.Ш. с пълномощно на лист 807 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява от ст.юрисконсулт М. Л.-Т. с пълномощно на лист 808 по делото.

Вещото лице С.А. се явява лично.

 

 

АДВ. Ш.: Да се даде ход на делото.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение /08.01.2018 г./ по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице С.В.А..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържамша

АДВ. Ш.: Моля да уточните върху коя сума е изчислен размерът на финансовата корекция? В смисъл само за средства от Евросъюза или от цялата сума съфинансирането плюс помощта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:  Размерът е изчислен върху цялата оторизирана сума, както е записано в заключението.

АДВ. Ш.: Да се приеме заключението на вещото лице.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приме заключението.

Съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице А., изслушано в днешното съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (200 лева).

 

АДВ. Ш.:Да се приключи събирането на доказателствата. Няма да соча други доказателства.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Да се приключи събирането на доказателствата. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът съобразно изявленията на страните като счита, че делото е изяснено от фактическата страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ. Ш.: Моля да отмените решението на изпълнителния директор на държавен фонд „Земеделие“, с което е наложена финансова корекция за 49758,52 лева. Нито в хода на процедурата по определяне на финансовата корекция, нито в хода на съдебното дирене, не са представени доказателства коя императивна норма е нарушена, какви са вредните последици, които са настъпили, как е нарушен бюджетът и каква е вината на ползвателя на помощта. Искам да подчертая, че в нарушнеие на закона размерът на финансовата корекция е определен върху цялата оторизирана сума, както е посочено от вещото лице - от общата сума, предоставена от бюджета на ЕС и размера на съфинансирането, предоставена от българската държава, което представлява нарушение на ЗУСЕСИФ в редакцията му преди месец октомври 2017 г., т.е. по време на постановяване на решението размерът на финансовите корекции следва да се изчислява само върху срествата, предоставени от ЕС.

           Искам да подчертая и обстоятелството, че мониторингът е извършен само върху първата година или както е посочено от вещото лице -за около период от година и 2 месеца, като този период обхваща зима 2016 г. и пролет 2016 г., респ. зима 2017г. и пролет 2017 г. Дори и при това съпоставяне на тези два сезона, се вижда положителна тенденция и то в 10-ки пъти към повишаване количеството на предоставените услуги. За мен е странно за един туристически обект, който работи през лятото, странно защо не е обхванат летния период, но не ми се влиза в тази полемика. В допълнение искам да подчертая, че не се установява конкретна нередност, така както това понятие е регламентирано в регламент № 1083. Не са посочени последици от вредатата, която се нанася на бюджета и същевременно не се сочи причинно-следствената връзка за тази вреда. 

           По отношнеие на лихвата - тя засяга правото на защита, поради това, че не е определена, а е посочена, че ползвателят трябва да се обади по телефона, за да му кажат каква сума според административния орган да внесе като лихва. Изготвил съм подробни писмени бележки, които представям.

           Моля да отмените решението.

           Моля да присъдите адвокатско възнаграждение в размера, посочен в приложеното по делото пълномощно и да осъдите ответника да заплати разноскитепо делото.

           СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Моля да постановите акт, по силата на който да отхвърлите жалбата като недоказана и неоснователна.

           Претендирам разноски.

           Представям решение по аналогично дело на Административен съд Сливен, както и списък с разноските.

           Моля за срок за писмена защита.

           Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар предвид спора по делото.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: