ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 31.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2324 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  ЕТ „Агроинвест 84“, редовно призован, се явява лично управителят Г.Т.и адв. И.Ш. с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, не се представлява.

 

АДВ. Ш.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от ЕТ „Агроинвест 84“ против решение №02/311/01136/3/01/04/01 с изх. № 01-6500/4023от 04.08.2017 г. на изпълнителния директор на държавен фонд „Земеделие“, с което на жалбоподателя е наложена финансова корекция в размер на 49758,52 лева /четиридесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем лева и петдесет и две стотинки/, съгласно Таблица 1 от решението, ведно с претенцията за лихви, непосочени в решението.

 

АДВ. Ш.: Поддържам жалбата по съображенията, изложени в нея. С оглед на твърдението, че оборотът на фирмата първата година не може да бъде максималния, представям служебна оборотна бележка, че оборотът постепенно се увеличава, което показва, че за да работи предприятието, т.е. услугата, която се предоставя, трябва да мине известен период от време, а това обстоятелство се установява след петата година съгласно методиката.

УПРАВИТЕЛЯТ Т.: Годишен финансов отчет съм подавал, но в момента не нося такъв.

В залата влиза юрисконсулт Л. - процесуален представител на ответника.

Съдът запознава юрисконсулт Л. с процесуалните действия, извършени до момента

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Имаме искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.  В днешното съдебно заседание предоставям и моля да бъде приобщена към материалите по делото методика за определяне санкциите след плащане по проекти по програмния период 2007-2013 г., ведно с утвърдителната резолюция на изпълнителния директор.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИЕМА представената оборотна ведомост второ ниво за периода януари-септември 2017 г., съставена от главния счетоводител на жалбоподателя.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Да се приеме ли методиката?

АДВ. Ш.: Да се приеме.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената методика ведно с представената докладна записка на изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Становище по искането за допускане на експертиза?

АДВ. Ш.: Възразявам. Съображения съм изложил и в жалбата. Считам, че тази експертизата в първата година не може да се прилага, тъй като от нея не може да се направи извод, че е нарушен бюджета. Експертизата не би допринесла за изхода на правния спор поради това, че тя ще установи евентуални обороти, които към първата година не може да се приравнят или причислят към евентуални вреди за бюджета на общността. Затова смятам, че  е неоснователно това искане.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други доказателствени искания.

Съдът като отчита, че в оспорения административен акт фактическото основание за определяне на финансова корекция на жалбоподателя са констатации, свързани с неизпълнение на бизнес-плана на ЕТ „Агроинвест 84“, така както е договорен  със субекта, отпуснал средствата за подпомагане, счита, че процесуалното искане на ответника за допускане на експертиза, е допустимо и основателно, затова то следва да бъде уважено.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебна експертиза със задачите, формулирани в молба, представена в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.

НАЗНАЧАВА вещо лице С.В.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от ответника в 14-дневен срок от днес в размер на 200 лева.

Вещото лице ДА БЪДЕ УВЕДОМЕНО за започване изпълнение на възложената задача след представяне на доказателства за внесения  депозит.

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 16.01.2018 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: