ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 23.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2323 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.А.К., редовно призована, се явява лично и с адв. Г. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание от административния орган.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.М.М., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. Г. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание от административния орган.

ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от ст.юрисконсулт А.И.c  пълномощно на лист 57 по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 12483/22.11.2017 г. молба от процесуалния представител на жалбоподателите адв. Г.Г., с която уведомяват съда, че на основание чл.155, ал.1, предложение първо от АПК, желаят да оттеглят подадената от тях жалба срещу оспорения административен акт Заповед № РД-09-47/19.04.1985 г. на председателя на Окръжен народен съветБургас, поради което молят производството по делото да бъде прекратено.

 

Съдът предоставя възможност на ответника да изрази становище по хода на делото и постъпилата молба:

 

СТ.ЮК. И.: Запознах се с молбата. Не възразявам срещу така подадената молба. Считам, че не следва да се дава ход на настоящото производство и същото следва да бъде прекратено.

 

АДВ. Г.: От името на доверителите ми поддържаме оттеглянето на жалбата. Същият въпрос се разглежда в гражданско дело като гражданският съд прие, че е компетентен да се произнесе по валидността на акта. С оглед спестяване разноски на доверителите ми, решиха в този етап да оттеглят жалбата.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Потвърждавам заявеното от моя адвокат.

 

СЪДЪТ като съобрази заявеното от страните в днешното съдебно заседание, както и депозираната от адв. Г.Г. - процесуален представител на жалбоподателите, молба  вх. № 12483/22.11.2017 год., намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

 

Съгласно процесуалната норма на чл.155, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти. Оттеглянето на жалбата е валидно и допустимо, извършено е с изрична писмена молба, подадена от процесуалния представител на жалбоподателите. Доколкото процесуалното действие е извършено с изрично писмено изявление, извън съдебно заседание, съгласно условието по чл.155, ал.3 от АПК, то обосновава и свързаната с него процесуална последица – прекратяване на образуваното съдебно производство.

Воден от гореизложеното и на осн. чл. 159, т. 8 от АПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на И.А.К. и М.М.М.,  против заповед № РД-09-47/19.04.1985 г. на председателя на Окръжен народен съветБургас, с искане за прогласяване на нищожността й, в която е записано, че се отчуждава „част от имот пл.№ ***“, с площ от 289 кв.м., оценена на 578,00 лева и е определен начинът на обезщетение – в брой, която жалба е инициирала производството по административно дело № 22323/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2323 по описа за 2017 г. на Административен съд – Бургас.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд – София, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: