ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 2323 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ТЕНЕВИ” ООД, редовно призован, се явява адвокат П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно призована.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Представям справка-декларация за ДДС за м. август 2011 г. и 7 броя актове за прихващане или възстановяване. Други доказателства няма да соча. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат доказателствата към преписка, както и представените от адвокат П. актове за прихващане или възстановяване и справка-декларация. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези – от адвокат П. в днешно съдебно заседание. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното  дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези – от адвокат П. в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания пред Вас ревизионен акт по съображенията, подробно изложени в същата, като ми присъдите направените по делото разноски. Както изрично сме посочили, спорът е чисто правен.  Едно лирично отклонение ще направя – законът трябва да се спазва и в името на закона не трябва да бъдем буквоядни и да убиваме  българското земеделие.

За сведение представям решение на Върховен административен съд по аналогичен случай.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да съобразите мотивите, изложени в потвърдителното решение на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас. Само и аз да кажа, че безспорно към края на 2011 г. лицето има данъчни задължения. Това, че същите са прихванати не означава, че не са налични към края на 2011 г. Прихващането е произвело своя ефект през 2012 г., тъй като се касае за суми за възстановяване, възникнали 2011 г., така че няма как прихващането, осъществено 2012 г. да е погасило задължение, произтичащо през 2011 г. и това погасяване да се е случило със задна дата през 2011 г.

Моля да вземете предвид практиката на Върховен административен съд по аналогични случаи, които са в тази насока.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: