ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети септември                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2322 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.К.Н., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат О., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника - кмет на Община Карнобат, редовно призован, няма представител.

Заинтересованите страни Н.В.Ч., не се явява.

АДВОКАТ С. – Заявявам, че заинтересованата страна Н.Ч. почина на 11.09.2015г. Представям удостоверение за наследници, видно което другите две заинтересовани страни са единствените и́ наследници.

Заинтересованите страни Д.В.Ч. и Д.Ч.Ч., редовно призовани, се явяват лично и с адвокат Х.Х.С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото (л.55.)

Заинтересованата страна К.Б.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице М.Г..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

На осн. представеното удостоверение за наследници на Н.В.Ч., от което се установява, че същата е почина на 11.09.2015г., съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ЗАЛИЧАВА заинтересованата страна Н.В.Ч. от списъка за призоваване.

         Доколкото наследници на тази страна са други две вече конституирани заинтересовани страни - Д.В.Ч. и Д.Ч.Ч., не следва да се издирват и конституират други страни, които да встъпят в правата на починалата Н.В.Ч.

 

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 18.09.2015г. - в законоустановения срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към разпит на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

М.Р.Г., 67 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Представила съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ О. – Имам допълнителен въпрос, който е свързан със скицата, приложение 2 на експертизата. Бихте ли посочили къде минава регулационната линия между УПИ ХХV и тупик, съгласно утвърдената със заповед №237/96г. регулация?

Ако съдът позволи да обозначим с точки А и Б по скицата.

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Скицата на л.2 е копие от оригиналната преписка.

Вещото лице посочва върху скицата - Приложение 2 от експертизата.

Това е ХХV парцел, регулационната линия на парцела е синята (вещото лице сочи синята линия, която се намира на скицата, разграничавайки защрихованото в жълто и защрихованото в зелено).

По закон линиите, които отпадат за улична регулация се зачертават с цвета, с който е новата, т.е съседната червена линия отпада.

АДВОКАТ О. – Нямам други въпроси.

АДВОКАТ С. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 308,42 лв., като ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да довнесе по сметка на Административен съд гр. Бургас разликата между размера на първоначалния депозит, който е 200лв. и окончателно определения 308,42 лв.- в размер 108.42 лв.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ О. – Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ С. – Нямам искания по доказателствата.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ О. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените оспорения административен акт, като считам, че неправилно кметът на община Карнобат е приел, че не дължи произнасяне за изменение на регулацията. Считам, че следва да се произнесе по случая, като се съобрази с решението на Бургаски окръжен съд от 2000г., където му се дават изрични указания и с изричен диспозитив преписката е върната за произнасяне на искането за изменение на регулацията, утвърдена със заповед № 237/1996г. по отношение на урегулираните с нея тупик.

Настоящото дело е с висока фактическа и правна сложност, поради което моля да ми предоставите срок за писмени бележки, като искам да заявя, че подкрепяме изцяло всеки един от доводите си в жалбата до съда.

Моля да ни присъдите направените разноски по делото.

 

АДВОКАТ С. – Уважаема госпожо съдия, считам жалбата за неоснователна и моля да потвърдите заповедта на кмета на гр. Карнобат като правилна и законосъобразна. Доводите на жалбоподателя във връзка с решението на окръжен съд Бургас от 2000г. считам за неоснователни.

След представяне на писмената защита на жалбоподателя, ще представя и моята, като моля да ми предоставите срок за това.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на заинтересованите страни, като срокът за него 16 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: