ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети май                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2322 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.К.Н., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат О., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника - кмет на Община Карнобат, редовно призован, няма представител.

Заинтересованите страни Н.В.Ч., Д.В.Ч. и Д.Ч.Ч.,редовно призовани, не се явяват. За трите заинтересовани страни се явява адвокат Х.Х.С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото (л.55.)

Заинтересованата страна К.Б.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Не се явява вещото лице М.Г..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Г., в която е посочило, че работи по назначената съдебно-техническа експертиза и е извършила по-голямата част от нея, но не е успяла в срок да изготви заключението.

 

АДВОКАТ О. – Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви и представи заключението.

АДВОКАТ С. – Да се отложи делото за друга дата и да се даде възможност на вещото лице да представи заключението.

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните и като прецени необходимостта от събирането на доказателства чрез изготвянето на допуснатата съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да представи заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015г. от 11.55 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице за датата на следващото заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: