ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2322 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.К.Н., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат О., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - кмет на Община Карнобат, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна Н.В.Ч., се явява лично.

Заинтересованата страна Д.В.Ч., редовно призован, се явява лично.

Заинтересованата страна Д.Ч.Ч., редовно призована, не се явява.

За трите заинтересовани страни се явява адвокат Х.Х.С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото (л.55.)

Заинтересованата страна К.Б.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-842/04.11.2014г. на кмета на Община Карнобат, с която е отказано одобряването на проект за изменение на ПУП-ПР на улица тупик към УПИ ХХІІ-641 и УПИ ХХІІІ-4061 от кв.36 по плана на гр.Карнобат, чиито възложители са Калчо Проданов Н. и К.Б.Б..

 

ДОКЛАДВА постъпило заявление от адвокат С., с което се иска прекратяването на настоящото дело, тъй като има влязъл в сила съдебен акт по адм.д.№54/2010г. на АСБ, а ако съдът не уважи това искане, да бъде спряно настоящото производство до приключване на гр.д. № 665/2014г. по описа на Карнобатския районен съд.

Съдът изиска от архива на Административен съд гр. Бургас за прилагане по настоящото дело адм.д.№54/2010г. по описа на АСБ. От служба „Архив” отговориха, че адм.д.№54/2010г. е изискано от Районен съд Карнобат за прилагане по гр.д.№665/2014г. по описа на същия съд.

След извършена справка в Районен съд Карнобат като предмет деловодителя на състава е записал, че се оспорва собственост на 24 кв.м. и че делото е насрочено за 20.03.2015г.

 

АДВОКАТ О. – Поддържам жалбата с изложените в нея мотиви за незаконосъобразност на оспорения акт. Поддържам доказателствените искания посочени в жалбата.

Моля също така да се назначи експертиза, която да отговори на въпроси, формулирани в молба, която представям.

Искането за допускане на експертизата е с цел да установи, че разположението на тупика към настоящия момент е установен с заповед, цитирана в молбата, като приемането впоследствие частични промени в подробния устройствен планов, не касаят уличната регулация, в частта и извън нея. Това което е от 1996 г., в заповедта, с която ни е отказано, не се посочват нови обстоятелства, тази заповед от 1996 г. накърнява законоустановените интереси на жалбоподателя. През 2000г. са поискали изменение на ПУП и им е било отказано, като този отказ е бил отменен. От 2000г. не са настъпили нови обстоятелства и е постановен нов отказ. Съдът през 2000г. е постановил, че тази заповед е незаконосъобразна. Тупикът искаме да бъде променен. През 2004г. има друга регулация, която не касае тупика, тя е била обжалвана от настоящия жалбоподател неуспешно, но не касае този тупик. От 2000година няма основания за новия отказ.

В жалбата също сме посочили доказателствени искания. Тази експертиза, която искаме да бъде приложена, е заложена в решението на съда от 1994г., гражданското дело е от 1996г., която задължава община Карнобат да действа съобразно приета по това производство експертиза и в самото решение по гр.д. 1556/1992г. е посочено за основание за издаване на заповедта от 1996г., което считаме, че е формално.

АДВОКАТ С. – Жалбата е неоснователна. Изложеното в съдебно заседание също не е основателно. Всички тези оплаквания направиха и по адм.д.54/2010г. по описа на АСБ и съдът ги разгледа. После ги прехвърлиха и на ВАС, където има произнасяне и на троен и на петорен състав. За това направих предложение да се спре това дело, защото разбрах че адм.д.№ 54/2010г. е в Карнобат.

Нямам никакви искания по доказателствата. Ще направя всичко възможно да представя преписи от адм.д.№ 54/2010г. Моля да ми се даде възможност да ги представя.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства съгласно опис на л.7 от делото.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л.2 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото, с копие за страните, заверено копие от преписката по издаване на заповед № 237/19.04.1996г., молба вх.№94-К-51/25.08.1997г., протокол №6/03.04.1998г. на АГК Карнобат, писмо № ТСУ-94-К-28/29.04.1998г. на кмета на Община Карнобат и протокол за оценка на придаваемата към имот ХХV-1719, кв.36 част от тупик с площ от 24 кв.м., ако такъв е съставен, както и заповед № 104/17.03.1992г. на кмета на Община Карнобат, ведно с графичната част.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в Община Карнобат, както и навсякъде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси, обективирани в молба, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв., вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас, в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Б., която да се призове след представяне на доказателство за внесения депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

УКАЗВА на заинтересованите лица, представлявани от адвокат С., че по въпросите за допустимостта на производството, свързани с искането за прекратяване на настоящия съдебен спор, съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

След като извърши служебна справка по гр.д.№665/2014г. по описа на Районен съд Карнобат относно страните и предмета на това дело, съдът счита, че същото съдебно производство не е преюдициално по отношение на настоящото. Коя от спорещите страни е собственик на спорните 24 кв.м. няма отношение към спора на законосъобразността на отказа на кмета да одобри исканата промяна в устройствения план. Въпросът със собствеността на тази площ би имало отношение, ако с административния акт се одобрява изменение, което съдържа в себе си отчуждаване и то връзката между гражданското производство и административното, тогава няма да е на плоскостта на законността на акта, а е свързано с това кому се дължи обезщетение.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на заинтересованите лица Д.Ч.Ч., Н.В.Ч. и Д.В.Ч., предявено чрез техния пълномощник адвокат С., за спиране на настоящото съдебно производство до приключване на гр.д.№ 665/2014г. по описа на районен съд Карнобат.

Определението не подлежи на обжалване отделно от крайния съдебен акт.

 

ДАВА възможност на двете страни най-късно в 14-дневен срок, в писмен вид, да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице .

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: