ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,06.11.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шести ноември                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2322 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт С., който представя пълномощно и от адв.Д., който също представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от адв.В., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Д.: Поддържам изцяло жалбата с  посочените основания в същата. Няма  да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания.

         Юрисконсулт С.: Поддържам жалбата изцяло. Считаме, че би следвало да бъде върната преписката за ново разглеждане по същество.

 

Адв.В.: Оспорвам изцяло жалбата. Считам, че постановеният административен акт е правилен и законосъобразен.

 

Моля да приемете приложената административна преписка.

Няма да сочим други доказателства.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Д.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените отказа издаден от Началника на СГКК-гр.Бургас съобразно мотивите изложени в жалбата. Освен това, моля да направите съдебен контрол освен по изложените основания в жалбата и на основание чл.146 от АПК, касаещи законосъобразността на административния акт.

Юрисконсулт С.: Присъединявам се към становището на колегата. Моля да ни се присъдят разноските по делото.

 

Адв.В.: Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите постановения и атакуван административен акт, с който е прекратено производството по заявление на Община Царево. Считаме, че актът е правилен и законосъобразен, т.е. да бъде потвърден.

В конкретния случай административното производство по това заявление не е развито изцяло, тъй като административният орган е упражнил правомощията си за проверяване на допустимостта на искането още в началото на подаденото заявление. Дадени са конкретни указания на заявителя, които не са изпълнени в срока, поради което е постановено прекратяване. Това производство въобще не се развило по същество. Тук няма обжалване на конкретен административен акт. Има неизпълнени указания и прекратяване – това е административният акт.

Мотивът за постановяване на прекратяването по административния акт е в чл.27, ал.2, т.1 и т.5 от АПК, във връзка с предходен отказ на административния орган, който е влязъл в сила, който касае по същия начин разделянето на този имот и е между същите страни.

Единственото основание, което се навежда в случая е фактът, че неподписалата тогава заинтересована страна Община Царево, сега се явява молител с това искане. Считам, че това не е основание за развиване повторно на процедурата, тъй като страните в административното производство са все едни и същи, без значение дали качеството им е на заинтересована страна или молител. Няма никаква разлика в предмета и в страните в производството. Още повече, за да се произнесе повторно по това искане, най-малкото трябва да бъде изложена конкретна обосновка на някакви нови обстоятелства и нови доказателства, каквото в случая, независимо от възможностите на общината, те не са сторили.

Моля да ни присъдите разноските по делото и адвокатско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: