ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,31.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2321 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За „Глок 2010” ООД се явява адвокат М..

За ответника- директор на дирекция „ОДОП” при ТД на НАП- Бургас се явява юрисконсулт Д..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

Явява се вещото лице В.М..

 

Адвокат М. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

Прокурор Червеняков – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ се самоличността на вещото лице, както следва:

В.Д.М., 34г., българин, български гражданин, неосъждан. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

Вещото лице М. – Представил съм заключение, което поддържам, с една забележка- допуснал съм техническа грешка на стр.9, изречението, което започва „от страна на доставчика и в „Методиев 09” да се чете „Мост петрол” ЕООД.

 

Адвокат М. – Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице М., на въпроси на юрисконсулт Д.- По принцип, когато няма средства в касата по сметка 501, няма как да се извърши плащане. Когато няма пари в касата няма как да се извърши плащане в брой. Въпреки това салдото по с/ка 501 към края на годината е положително, като това се е получило, след като собственикът е вложил лични средства и ги е предоставил на фирмата. Това е след датата на доставките. Информацията за фактурите на двамата доставчици ми беше предоставена от жалбоподателя. Проучвах наново други документи. Неплащането счетоводно следва да бъде извършено по начина, по който е намерил отражение. Поради факта, че счетоводството няма пряка връзка с доставчика, при счетоводителя идва фактура с касов бон, съответно за него плащането е извършено. Тъй като плащането е извършено за счетоводителя, той може и да не знае, че няма плащане.

Вещото лице М. на въпрос на адвокат М.: Възможно е да се издаде касов бон и след това да се извърши плащане. В експертизата съм описал, че има едно споразумение или по-скоро потвърждение от фирмата, предоставила услугата, че не търси никакви плащания и че всички задължения са изплатени. Конкретен документ няма.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводна експертиза и определя на вещото лице М. за положения труд възнаграждение в размер на 700лв., съобразно представената справка декларация, от които 300лв. платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 400 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат М. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Д. – Няма да соча други доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат М. – Моля да уважите жалбата и да отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен. Моля в тази насока да вземете предвид изложеното в жалбата, както и да съобразите практика на ЕС по данъчни дела. Фактът дали действително има извършено плащане е ирелевантен към настоящия случай, тъй като е въведен и спазен принципа на изчисляване и ДДС данъка е дължим. В случай, че уважите жалбата, моля да ни присъдите разноските.

Юрисконсулт Д. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите ревизионния акт като законосъобразен. От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установя, че не са налице реални доставки, констатациите на орган по приходите са изложени подробно в ревизионния акт и са обсъдени в решението на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас, които ще моля да вземете предвид при постановяване на съдебното си решение. Искам само да маркирам, че констатациите, които всъщност формират извода на органа по приходите, че доставчиците нямат материално-техническа и кадрова обезпеченост да извършат тези доставки и услуги. На следващо място се установява, вкл. и от експертизата се установява, че между жалбоподателя и доставчиците е налице едно формално бих казала договаряне, с оглед на това липсва реално плащане, тъй като салдото е прието по сметка и няма как да бъде изразено. И на трето място - органът по приходите е констатирал, че по издадените фактури и фискални бонове за част на доставчиците, фискалните бонове са регистрирани на други дружества, а не на самия доставчик, а за единия доставчик е установено даже, че фискалното устройство не е регистрирано в НАП. Всички тези констатации и други такива подробно изложени в акта, считаме че са формирали правилния извод на органа по приходите и ви моля за решение в тази насока.  Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер 2 821 лв.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Считам, че са правилни и законосъобразни констатациите на ревизиращия орган, поради което моля да потвърдите като правилен и законосъобразен оспорения ревизионен акт и да оставите жалбата без уважение. Считам, че не са събрани доказателства в хода на съдебното производство, които да са до различен извод от този на органа. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: