ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 28.08.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и втори юни и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2320 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 13:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Х.А.С., редовно уведомен от преди, явява се лично. Същият е доведен от органите на служба „Съдебна охрана”. Не се явява адв. И.Н.,упълномощен с пълномощно приложено към молба вх.№9102/28.08.2017г. От призовката до адв. Н. се установява, че същият я е получил лично на 22.08.2017г.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Началник на затвора в гр. Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от и.К., служител на Затвора – Бургас, с висше юридическо образование, с пълномощно от днес.

 

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх.№9102/28.08.2017г. и приложено към нея пълномощно от процесуалния представител на жалбоподателя адв. Н., с която се иска да бъде приета по делото Заповед № 1019/21.08.2017г. на началника на Затвора – Бургас за отмяна на обжалваната в настоящото производство заповед за налагане на дисциплинарно наказание № 954/08.08.2017г.

 

Съдът докладва и Заповед № 1019/21.08.2017г., която е изпратена от ответника по делото и постъпила по факса с вх.№ 8944/23.08.2017г. и с писмо вх. № 9033/25.08.2017г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.:  Да се даде ход на делото.

ИНСПЕКТОР К.: Имайки предвид, че сме отменили заповедта, моля да се прекрати делото.

 

Съдът намира, че жалбата, инициирала настоящото съдебно производство да бъде оставена без разглеждане, а образуваното административно дело 2320/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас, да бъде прекратено на основание чл.159, т.3 от АПК.

От неоспорваните доказателства, представени от двете страни по настоящото производство, съдът приема, че със заповед № 1019/21.08.2017г. на началника на Затвора - Бургас, е оттеглен оспорения в настоящото производство административен акт. Последното е предпоставка за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на настоящото съдебно производство.

Жалбоподателят не претендира да му бъдат присъдени разноски по делото, поради което съдът не присъжда такива.

 Така мотивиран и на основание чл.159, т. 3 от АПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем в Затвора – Бургас, срещу заповед №954/08.08.2017г. на началника на Затвора - Бургас, като недопустима;

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2320/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за страните  пред Върховен административен съд.

                                СЪДИЯ:

 

 

Съдът връчи препис от настоящото определение на двете страни.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   13:17  часа.

 

 

 

     СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: