ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 18.08.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и втори юни и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2320 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Х.А.С., нередовно призован. Призовката, която е изпратена днес на посочения в жалбата съдебен адрес, не е върната. Същият е доведен от затвора чрез служителите на „Съдебна охрана” и се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Началник на затвора в гр. Бургас, нередовно призован, се представлява от и.К., служител на Затвора – Бургас, с висше юридическо образование, с пълномощно от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Заявявам, че като съдебен адрес в жалбата съм посочил адреса на адв. И.Н. ***, за когото нямам представа защо не се явява днес. Тъй като жалбата е писана от адвоката ми и той се е подготвил за това дело, считам че следва да присъства в съдебното заседание. Заявявам, че към момента не мога да посоча телефонен номер на адв. Н., поради което моля за следващо съдебно заседание същият да бъде призован от сочения в жалбата съдебен адрес. Моля днес да не се дава ход на делото и отново да се призове адвоката ми.

Държа да присъствам в следващото съдебно заседание по това дело.

 

ИНСПЕКТОР К.: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът приема, че за днешното съдебно заседание е налице процесуална пречка за даване ход на делото, поради нередовната процедура по призоваването на жалбоподателя С.. При изрично заявеното в днешното съдебно заседание от С., че е упълномощил адвокат по това дело, който да го представлява в съдебното производство, както и желанието му същият адвокат да го защитава пред съда, то съдът приема, че следва да се даде възможност на оспорващия С. най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото пълномощното за адв. Н., а последният да бъде призован за следващото открито съдебно заседание. Даването на ход на делото в днешното съдебно заседание при изрично заявеното желание на оспорващия да бъде защитаван от адвокат при положение, че Х.А.С. изтърпява наказание „Лишаване от свобода”, поради което обективно и субективно е възпрепятстван да упълномощи друг адвокат за краткото време от постъпването на преписката в съда и довеждането му пред съда, би било нарушение на неговото право на защита, което съдът не следва да допуска.

 

По изложените съображения съдът приема, че съществуват процесуални пречки за даване ход на делото.

 

Съдът уведомява жалбоподателя Х.А.С., че при неявяването на адв. Н. в следващото съдебно заседание без доказана уважителна причина за това, съдът ще приеме, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и ще разгледа делото в отсъствие на адв. Н..

 

Така мотивиран съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.08.2017г. на 13:00 часа, за която дата и час ответникът по оспорване е уведомен чрез инспектор К. от днес.

 

УКАЗВА на началника на Затвора – гр.Бургас, че жалбоподателят Х.А.С. следва да бъде доведен за насроченото съдебно заседание.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ адв. Н. от посочения в жалбата съдебен адрес с указание, че най-късно в следващото съдебно заседание следва да представи пълномощно по настоящото съдебно дело.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: