Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   645   /12.04.2017г.

 

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на шестнадесети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                       ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар Г.Д. и с участието на прокурор Галя Маринова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 231/2017г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Д.Г. ***, и съдебен адрес *** – адвокат К.К., е оспорил решение № 273/14.12.2016г. постановено по АНД № 35/2016г. по описа на Районен съд - Средец, с което изменено наказателно постановление №15-0269-000459/03.12.2015г. С наказателното постановление на касатора е наложена глоба в размер на 100лв. за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2 от същия закон и за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП на основание чл.174, ал.1 от същия закон е наложена глоба в размер на 1 000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

С оспореното решение районния съд частично е изменил наказателното постановление в частта, в която на касатора на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 1 000 лв., като е намалил размера на глобата на 800 лв. и размера на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС от 12 месеца на 10 месеца. В останалата част е потвърдил наказателното постановление.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено в частта, в която е изменено наказателното постановление, а по съществото на спора да бъде допълнително изменено наказателното постановление, като бъде намален размера на наложените наказания до минимално предвидените в закона – глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Предмет на настоящото производство е частта от решението на Районен съд Средец, с която е изменено наказателното постановление по отношение размера на кумулативно наложените наказания глоба и лишаване от право да управлява МПС за нарушение на чл.174, ал.1 от ЗДвП. Касаторът счита, че двете санкции следва да са в размер равен на минималния предвиден в закона.

Спор по фактите няма. Установено е, че касаторът е управлявал МПС след употреба на алкохол, установена с кръвен анализ, който е отчел 0,85 промила. 

Разпоредбата на чл.174, ал.1 от ЗДвП инкриминира като наказуемо деяние управлението на МПС с концентрация на алкохол в кръвта в диапазона от 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително. Конкретно констатираното количество на концентрацията на алкохол в кръвта е 0,85 на хиляда, което е около средния размер в наказуемия като административно нарушение диапазон.

При определяне на наказанието наказващият орган следва да вземе предвид границите на размера на наказанието, предвидени за конкретното нарушение, тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя – чл. 27, ал.1 и ал.2 от ЗАНН. За конкретното нарушение определящо размера на конкретното наказание е констатираната концентрация на алкохол в кръвта. Както беше посочено тя е около средния размер в инкриминирания диапазон. Именно тя определя тежестта на нарушението. По тази причина настоящият съдебен състав счита, че справедливото наказание определено по правилата на чл.27 от ЗАНН, въз основа на конкретно констатираните факти по отношение на двете кумулативни санкции предвидени в закона, е това, което е определил районния съд в обжалваното решение. Той е отчел, че процесната концентрация на алкохол в кръвта за това при предвидена в закона глоба от 500 лв. до 1000 лв. правилно е определил глоба в размер на 800 лв. и в предвиден в закона размер на наказанието лишаване от право да управлява МПС от 6 до 12 месеца, правилно са определени 10 месеца.

По изложените съображения, настоящият съдебен състав счита, че липсват предпоставки, които да обосноват още едно намаляване на двете кумулативни наказания – глоба и лишаване от право да управлява МПС, което да изравни размера на тези наказания с минимално предвидените в закона.

По изложените съображения решението на районния съд в обжалваната част следва да бъде оставена в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 273/14.12.2016г. постановено по АНД № 35/2016г. по описа на Районен съд - Средец.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: