ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                          две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 231 по описа за 2015 година

На именното повикване в 15:18 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. П., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.К.С. против Ревизионен акт № Р-20-1400567-091-01/26.09.2014 г., издаден от Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 364/18.12.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Поддържам и направеното искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза със задачи в нарочна молба, която е неразделна част от жалбата. Моля да ни бъде дадена възможност за следващо съдебно заседание да ангажираме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените писмени доказателства с административната преписка.

По отношение на доказателственото искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, не възразявам и не се противопоставям. Нямаме доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства и след като извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя и на доставчиците му, да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя в нарочна писмена молба (лист 13 и 14 от делото).

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 500 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.06.2015 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: