ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 19.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На деветнадесети март                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 231 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Й.М., редовно призован,  представлява се от адв. Т.,  с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Ж., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

            СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните, като взе предвид редовното призоваване и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

            О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Л.Й. М. К. чрез адв. Т. Т. против Решение № 7/08.01.2013 г. на директора на Дирекция „ОДОП”, с което е прекратено административното производство образувано във връзка с постъпила жалба против РА № 201100211/21.04.2011 г., издаден от ст. инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Бургас, подадена от жалбоподателя в настоящото производство.

 

         АДВ. Т.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства с преписката. Други доказателства няма да соча.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Поддържам изложените мотиви на директора на Дирекция „ОДОП”, като във връзка с тези мотиви на основание чл. 193 от ГПК оспорвам истинността на представения анекс № 1 от 14.09.2011 г. към договор за акредитирано представителство от 15.09.2009 г., като при оспорване на истинността, оспорвам и верността на подписите.

Поддържам становището, че анекса е представен за целите на административното обжалване на посочения РА и е представен на 28.06.2012 г. с молба от „Зара консулт” ООД в Дирекция „ОДОП” гр. Бургас. Същевременно с постановеното решение, с което директора е констатирал, че не са отстранени нередовности в срок, жалбоподателят е подал жалба до Административен съд – Бургас, с което е представил отново същия анекс, като считаме, че втория екземпляр се различава от първия. Тези анекси са приложени към административната преписка, като оспорваме датата на съставяне на така посочения анекс. Отделно от това сме изложили мотиви, че следва да има нотариална заверка. Ако жалбоподателят чрез процесуалния представител ще се ползва от този анекс, моля да го задължите да представи оригинала на същия.

         АДВ. Т.: Ако дирекцията оспорва представителната власт на „Зара консулт” ООД, то считам , че съобщенията в цялото производство следва да бъдат изпратени до лицето Л.Й. М. К., а не до дружеството, за което самата Дирекция твърди, че не разполага с представителна власт.

         Междувременно след отмяна на предното определение на Административен съд – Бургас, с което беше отменено предходното прекратяване на делото входирахме пълномощно и казахме, че сме представители на лицето Л. и биха могли да се обърнат към нас, защото ние можем да оспорваме РА и защита на неговите интереси. Считаме, че анекса е неотносим към производството по заявеното от К. желание да оспори постановения против него РА. Цитирали сме в жалбата съдебна практика, съгласно която потвърждаването на извършени действия може да бъде осъществено и посредством конклудентно действие - второто прекратяване на производството и упълномощаване на адвокатското дружество, както и неговото желание да обжалва цитирания акт. Към настоящия момент не мога да отговоря на въпроса дали съм в състояние да се снабдя и представя по делото анекс към договора за акредитираното представителство в оригинал.

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Т.: С оглед заявеното от Вас твърдение, че представлявате жалбоподателя Л.Й. М. К. в състояние ли сте да представите по делото негово изрично изявление, с което потвърждава извършените от „Зара консулт” ООД действия по подаване на жалба против РА?

         ОТГОВОР НА АДВ. Т.: Считам, че съм в състояние да представя лично такова изявление на жалбоподателя К. при предоставяне на достатъчен срок за това. Считам, че за около месец до два ще мога да се снабдя с такъв документ.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Представям за сведение на съда определение по идентичен казус, постановено от Административен съд – Бургас.

 

         Съдът с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да представи в оригинал за прилагане по делото на Анекс № 1 към договора за акредитирано представителство, сключен между жалбоподателя и „Зара консулт” ООД.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да представи по делото изрично писмено изявление от жалбоподателя дали потвърждава действията извършени от „Зара консулт” ООД по оспорване на РА № 201100211/21.04.2011 г.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.05.2013 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: