ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 231 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Керамик груп комерсиал” ООД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ директор на дирекция „ОУИ” гр.Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор С., която прави искане за конституиране в процеса.

 

Съдът като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл. 159, ал.1 от ДОПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв., пълномощник на жалбоподателя, с която уведомява, че не може да присъства в днешно съдебно заседание, но не се противопоставя по хода на делото. Прави и доказателствено искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза със задачи конкретно формулирани.

Съдът ВРЪЧИ препис от молбата на юрисконсулт Д.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Не възразявам да се назначи исканата експертиза. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме като доказателство приложената данъчна преписка. Да се допусне извършване на съдебно-счетоводна експертиза, която е от съществено значение за изясняване на фактическата обстановка.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, събрани в хода на ревизионното производство.

С оглед установяване на правнозначимите обстоятелства по спора, намира искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза за основателно, като такова следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и тези, находящи се в счетоводството на жалбоподателя да отговори на поставените от същия въпроси, формулирани в депозираната по делото молба.

Освен така поставените въпроси, вещото лице да определи пазарната цена на санитарното оборудване продадено от „Керамик груп комерсиал” ООД през 2007г. на свързани лица. Да се установи надценката, с която търговското дружество е продавало стоки на свързани и несвързани лица. В зависимост от констатираният резултат за надценката при двете категории лица да се направи сравнение между отчетените приходи по справка - декларация за 2007г. и евентуално увеличената тяхна стойност, след което да се даде рекапитулация на дължимите публични задължения по ЗДДС и ЗКПО.

Експертизата да се извърши от вещото лице Ж.Д.Ж. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за  01.06.2009г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: